IBI, Impost de Bens i Inmobles

Període de cobrament, del 29 d’abril al 29 de juny. Per a rebuts domiciliats: primer termini, el 4 de juny, i segon termini, el 2 d’octubre

Es pot descarregar la còpia del document necessari per fer el pagament a:

Què fer?

Les persones que per la seva situació econòmica no puguin fer front al pagament dels impostos municipals, com l’Impost de Bens i Immobles (IBI), podran:

  • Realitzar el fraccionament del pagament de l’IBI a les Oficines de Recaptació.

  • Demanar hora amb els Serveis Socials Municipals per tal que un/a professional valori la conveniència de subvencionar l’impost en funció de la seva situació social, sempre que s’ajusti al reglament d’ajuts econòmics i acompleixi el pla de treball que s’estableixi.

Nota: l’Impost de Bens i Immobles haurà de ser abonat pel titular o titulars de l’immoble a data 1 de gener de cada any. 

Ajuts per pagar la plusvàlua en casos de dació en pagament o execucions hipotecàries

Què és?

Ajuts per cobrir la quota de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana en els supòsits de dació en pagament d’un deute hipotecari o execució hipotecària

Qui ho pot demanar?

Les persones que resideixin a Santa Coloma de Gramenet des de fa més de 18 mesos.

Com es pot fer?

Tramitar presencialment a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana.

Documentació necessària

  1. Instància de sol·licitud.
  2. Fotocòpia del NIF/NIE en vigor
  3. Justificant dels ingressos econòmics de la unitat familiar i/o de convivència.
  4. Còpia de l’escriptura de dació en pagament del deute hipotecari o del document d’execució hipotecària.
  5. Còpia de la liquidació/autoliquidació de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  6. Declaració explicativa sobre el procés de pèrdua de l’habitatge (model adjunt a la sol·licitud)

Informació d'interés

Telèfon d'Atenció a les Famílies

93 462 40 77

Oficina de Gestió Tributària

Cr Vistalegre, 17
08921 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 472 91 90
Horari: de 9 a 13,30 h
orgt.sta.coloma@diba.cat

OIAC - Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça de la Vila, 1
08921 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 462 40 00