Infància i adolescència

Ajuts per a l'escolarització infantil de 0-3 anys i menjador d'escola bressol

Què és?

Són ajuts econòmics per a fer front a les despeses d’escolaritat i /o de servei de menjador escolar de l’alumnat matriculat a les escoles bressol.

El barem de puntuació s’estableix en funció de la renda per càpita, i d’aspectes socials de cada família.

Què ofereix?

 • Suport econòmic per cobrir el cost de l’escolaritat de les escoles bressols

La beca per a l’escolaritat d’infants de 0 a 3 anys se situarà entre els trams d’ajut econòmic del 90%, 60% o 30% del cost de l’escolaritat. Estarà en funció de la renda personal anual del nucli de convivència.

 • Suport econòmic per cobrir el cost del menjador escolar de les escoles bressols

La beca pel menjador escolar de les escoles bressol cobrirà el 100% del cost del menjador dels dies que assisteixi l’infant beneficiari.

Qui pot ser beneficiari?

Les famílies han de complir els següents requisits per accedir a la prestació econòmica per a l’escolarització a l’educació infantil de 0 – 3 anys.

 • Els infants empadronats al municipi de Santa Coloma de Gramenet
 • Es donarà prioritat als infants de famílies en situació d’especial vulnerabilitat, tal com assenyala l’article 7 de la llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials i l’art. 102.2, Llei 14/2010 de 27 de maig dels Drets i les Oportunitats en la Infància i Adolescència

REQUISISTS GENERALS:

 • La persona sol·licitant ha de tenir 18 anys o estar emancipat legalment. Els menors destinataris han de tenir de 0 a 3 anys.
 • La persona sol·licitant ha de tenir una relació de parentiu directa, o en el seu cas, tenir assignada la tutela de la persona beneficiària.
 • Estar empadronat a Santa Coloma de Gramenet un mínim de 18 mesos continus o cinc anys discontinus.  
 • La persona sol·licitant i els membres de la unitat convivencial, han d’estar en una situació de vulnerabilitat, DIAGNOSTICADA PER UN PROFESSIONAL DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS i estar en procés d’atenció social per un equip bàsic d’atenció social o iniciar aquest procés.
 • La família ha de disposar d’una renda anual no superior al llindar establert en la convocatòria, calculat en funció del nombre de membres computables de la unitat familiar.

El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar que es detallen a continuació:

Membres unitat familiar

Ingressos anuals

Ingressos mensuals

17.967,73€663,98€
211.154,82€929,57€
312.748,37€1.062,36€
414.341,91€1.195,16€
515.935,46€1.327,96€
617.529,01€1.460,75€
719.122,55€1.593,55€
820.716,10€1.726,34€

Ajuts del Menjador escolar Curs 2020-2021

Si no es supera el llindar d’ingressos indicat a l’apartat següent, l’Àrea Metropolitana de Barcelona concedirà un ajut del 50% del cost del menjador i com a màxim de 3,17 € per dia en què l’alumnat utilitzi de manera efectiva el servei de menjador escolar. I l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet complementarà amb el mateix import a tot l’alumnat beneficiari de l’ajut de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i empadronats al municipi per un període superior al 18 mesos.

Les prestacions individuals per al menjador escolar en cap cas superaran el preu màxim marcat per la Generalitat de Catalunya a la RESOLUCIÓ EDU/790/2020, de 24 de març, per la qual es determina la quantia màxima per al servei de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d’Ensenyament en 6,33€.

No obstant això hi ha escoles que, prèvia autorització del Departament d’Ensenyament, podran fixar un preu superior. 

Qui ho pot demanar

Les famílies han de complir els següents requisits per accedir a les prestacions:

L’infant ha d’estar matriculat a un centre d’educació infantil i primària del Barcelonès (tret de la ciutat de Barcelona) sostingut amb fons públics, o al Centre d’Educació Especial Josep Sol de Santa Coloma de Gramenet.

L’infant ha d’estar empadronat a Santa Coloma de Gramenet per un període mínim i continuat de 18 mesos.

La família ha de disposar d’una renda anual no superior al llindar establert en la convocatòria, calculat en funció del nombre de membres computables de la unitat familiar.

Requisits a complir

El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar que es detallen a continuaci

 • Primer adult (sustentadors principals): 10.981,40 €
 • Segon adult (sustentadors principals): 5.490,80 €
 • Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.294,45  €
 • Altres adults que integren la unitat familiar diferents dels sustentadors principals: 2.745,35 €

Calculada la renda familiar, s’aplicaran les següents deduccions:

 • La quantitat de 800 euros per cada germà o germana, incloent-hi la persona sol·licitant que convisqui en el domicili familiar, quan acrediti la condició de família monoparental.
 • 50% dels ingressos dels membres computables de la unitat familiar diferents dels sustentadors principals.

Aquelles sol·licituds que estiguin per sobre d’aquest llindar, constaran com a denegades.

Tampoc podran ser beneficiaris/es d’ajut els/les sol·licitants de les unitats familiars dels quals hagin tingut en el 2019 un volum de negoci superior a 155.000 euros, límit que s’haurà de calcular amb la suma del volum de negoci de tots els membres computables de la unitat familiar.

De la mateixa manera, no podran ser beneficiaris/es de l’ajut aquells/es sol·licitants la unitat familiar dels quals excedeixi del següent llindar de capital mobiliari i de rendiments patrimonials: 1.700,00 euros.

La renda es calcularà en funció dels ingressos subjectes a IRPF de l’exercici 2019. No caldrà que ho consignin en l’imprès de sol·licitud ja que aquesta informació serà comprovada d’ofici per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona mitjançant consulta a l’Agència Tributària.

La impossibilitat de comprovar les dades mitjançant l’Agència tributària per no haver complimentat correctament les dades requerides en l’imprès de sol·licitud serà motiu de denegació per manca de compliment dels requisits.

Documentació necessària

Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant els impresos normalitzats que estaran a disposició de les persones interessades a les escoles. 

Les persones interessades hauran d’entregar a l’escola les peticiones i la documentació, firmades i amb totes les dades plenes.

La sol·licitud s’haurà d’acompanyar, en tot cas, de tota la documentació obligatòria i de la documentació complementària que correspongui aportar a les famílies, segons s’indica a les Bases.

Com es pot demanar

Les famílies presentaran a les escoles les peticions i la documentació corresponent, fins al dimecres 15 de juliol de 2020.

Com es fa

Les sol·licituds i la documentació s'han de presentar al centre educatiu on estigui matriculat l'alumne/a.

Equipaments

Departament de Gestió de Prestacions Socials

AV DE FRANCESC MACIA 41, SANTA COLOMA GRAMENET, BARCELONA

Adreça correu: oficinagps@gramenet.cat

Termini de tramitació

Presentació de sol·licituds: fins el 15 de juliol de 2020

Període de reclamacions

Les famílies podran formular reclamació davant de l’AMB contra la resolució de la seva petició d’ajut, exposant-hi els arguments que ho justifiquin i aportant la documentació acreditativa que correspongui, mitjançant l’imprès corresponent.

Per al curs 2020-2021, el termini de presentació de reclamacions i de peticions de revisió de les sol·licituds s’inicia el dia 5 de setembre de 2020 i finalitza el dia 7 de maig de 2021. No s’admetran reclamacions fora d’aquest període.

Preu

Gratuït

Com es donarà resposta

Les sol·licituds que s’hagin presentat dins del termini establert, (fins el 15 de juliol de 2020) es resoldran al setembre de 2020, els centres escolars disposaran de tota la informació per qualsevol dubte.

Tràmits Relacionats

CAP

Marc Legal

Convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador curs 2020/2021

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=249355&idens=8200330008


Activitats socioeducatives i de lleure en període escolar

Ajuts econòmics de caràcter subjectiu dirigits a facilitar als menors de 3 a 17 anys la seva participació en activitats socioeducatives, en horari extraescolar i durant el període no lectiu. Es preveu la seva participació com a mesura de reforç del procés de socialització dels menors.

Aquest ajut va dirigit a aquelles famílies que per motius socioeconòmics tenen dificultats per assumir el cost de les activitats extraescolars que es realitzen en horari no lectiu i per a les activitats esportives.

Destinataris/àries

Les famílies han de complir els següents requisits per accedir a les prestacions:

 • La i el sol·licitant i els membres de la unitat de convivència han d’estar en una situació de necessitat social, diagnosticada per un o una professional dels Serveis Socials Bàsics i estar en un procés d’atenció social per un EBAS (o iniciar aquest procés a partir de la concessió de l’ajut) i comprometre’s a complir amb el pla d’intervenció social establert per millorar la situació.
 • Assistir a un centre escolar públic. En el cas d’assistència a un centre concertat solament es preveurà l’atorgament quan la plaça hagi estat assignada per la Comissió de Garanties d’Admissió i no a petició de la família.

Queden excloses les persones que assisteixen a centres educatius privats o concertats de manera voluntària.

 • Sol·licitar les prestacions que pel mateix concepte puguin oferir les diferents administracions, tant l’estatal com la Generalitat, o de qualsevol altre organisme públic.

Com sol·licitar el Servei

L’assignació d’aquest recurs es farà previ diagnòstic social dels EBAS.

Es recomana demanar cita prèvia

Centres Oberts

El Centres oberts ofereixen atenció als infants i joves de 3 a 18 anys que precisen d’un servei diürn preventiu, fora de l'horari escolar. Aquests centres donen suport, estimulen i potencien l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat dels usuaris i de les usuàries, de llur socialització, adquisició d'aprenentatges bàsics i esbarjo. L’Ajuntament ofereix el servei de centre obert en conveni amb diverses entitats de l’àmbit de l’educació del municipi.

Destinataris/àries

Infants i joves de 3 a 18 anys

Com sol·licitar el Servei

L’assignació d’aquest recurs es farà previ diagnòstic social dels EBAS i/o del Departament d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència i Adults Vulnerables.

Es recomana demanar cita prèvia  

Serveis especialitzats per a l’atenció de la infància i adolescència en risc

L’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) està format per professionals de la psicologia, la pedagogia, treball social i l'educació social.

L'EAIA rep la derivació dels infants i adolescents en situació de desemparament o en risc d'estar-hi que detecten els Serveis Socials Bàsics, les instàncies judicials o policials o la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

Així mateix, l’equip fa el diagnòstic, la valoració dels infants i adolescents i de llurs entorns sociofamiliars i proposa les mesures adients en cada cas, en base a la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència.

També elabora plans de millora per a la infància, la joventut i la seva família, i fa el seguiment i el tractament de les famílies, tant si els infants es mantenen en el seu nucli familiar com si la mesura proposada ha significat una sortida de l’infant del nucli familiar.

L’EAIA treballa de manera coordinada amb els equips de Serveis Socials Bàsics i amb altres equips que atenen els infants i adolescents. També fan una funció d’assessorament als equips de Serveis Socials Bàsics en matèria d’infància en risc.