Ajuts del Menjador escolar curs 2023-24

Si no es supera el llindar d’ingressos indicat a l’apartat següent, l’Àrea Metropolitana de Barcelona concedirà un ajut que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d’Educació i podrà arribar fins el 70% del cost del menjador, per dia en què l’alumnat utilitzi de manera efectiva el servei de menjador escolar. I l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet complementarà fins arribar al 100% del cost del menjador, sense que superi el preu màxim establert pel Departament d’Educació a tot l’alumnat del segon cicle d’educació infantil i primària beneficiari de l’ajut de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i empadronats al municipi per un període superior al 18 mesos.

Les prestacions individuals per al menjador escolar en cap cas superaran el preu màxim marcat per la Generalitat de Catalunya a la RESOLUCIÓ EDU/843/2023, de 9 de març, per la qual es determina la quantia màxima per al servei de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d’Ensenyament en 6,91€.

No obstant això hi ha escoles que, prèvia autorització del Departament d’Ensenyament, podran fixar un preu superior.

 Qui ho pot demanar

Les famílies han de complir els següents requisits per accedir a les prestacions:

L’infant ha d’estar matriculat a un centre d’educació infantil i primària del Barcelonès (tret de la ciutat de Barcelona) sostingut amb fons públics, o al Centre d’Educació Especial Josep Sol de Santa Coloma de Gramenet.
L’infant ha d’estar empadronat a Santa Coloma de Gramenet per un període mínim i continuat de 18 mesos.
La família ha de disposar d’una renda anual no superior al llindar establert en la convocatòria, calculat en funció del nombre de membres computables de la unitat familiar.

Requisits a complir

El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar que es detallen a continuació:

  • Primer adult (sustentadors principals): 11.365,60 €
  • Segon adult (sustentadors principals) i altres adults que integren la unitat familiar: 5.682,80 €
  • Per cada fill/a de la unitat familiar: 3.409,70 €

Calculada la renda familiar, s’aplicaran les següents deduccions

  • La quantitat de 800 euros per cada germà o germana, incloent-hi la persona sol•licitant que convisqui en el domicili familiar, quan acrediti la condició de família monoparental.
  • La quantitat de 800 euros quan acrediti l’existència d’infants en acolliment en la unitat familiar extensa i aliena.
  • La quantitat de 500€ per cada germà o germana, incloent-hi la persona sol·licitant que convisqui en el domicili familiar, quan s’acrediti la condició de família nombrosa.
  • La quantitat de 1.000€ per cada germà o germana, incloent-hi la persona sol·licitant que convisqui en el domicili familiar, quan el sol•licitant acrediti la condició de discapacitat.
  • 50% dels ingressos dels membres computables de la unitat familiar diferents dels sustentadors principals.

Aquelles sol·licituds que estiguin per sobre d’aquest llindar, constaran com a denegades.

Tampoc podran ser beneficiaris/es d’ajut els/les sol·licitants de les unitats familiars dels quals hagin tingut en el 2022 un volum de negoci superior a 155.000 euros, límit que s’haurà de calcular amb la suma del volum de negoci de tots els membres computables de la unitat familiar.
De la mateixa manera, no podran ser beneficiaris/es de l’ajut aquells/es sol·licitants la unitat familiar dels quals excedeixi del següent llindar de capital mobiliari i de rendiments patrimonials: 1.700,00 euros.
La renda es calcularà en funció dels ingressos subjectes a IRPF de l’exercici 2022. No caldrà que ho consignin en l’imprès de sol·licitud ja que aquesta informació serà comprovada d’ofici per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona mitjançant consulta a l’Agència Tributària.
La impossibilitat de comprovar les dades mitjançant l’Agència tributària per no haver complimentat correctament les dades requerides en l’imprès de sol·licitud serà motiu de denegació per manca de compliment dels requisits.

Documentació necessària

Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant els impresos normalitzats que estaran a disposició de les persones interessades a les escoles.
Les persones interessades hauran d’entregar a l’escola les peticions i la documentació, firmades i amb totes les dades plenes.
La sol·licitud s’haurà d’acompanyar, en tot cas, de tota la documentació obligatòria i de la documentació complementària que correspongui aportar a les famílies, segons s’indica a les Bases.

Com es pot demanar i com es fa

Les famílies presentaran a les escoles les peticions i la documentació corresponent, fins al dimarts 24 de maig de 2023.

Les sol·licituds i la documentació s'han de presentar al centre educatiu on estigui matriculat l'alumne/a.

Termini de tramitació

Presentació de sol·licituds: fins el 24 de maig de 2023

Període de reclamacions

Les famílies podran formular reclamació davant de l’AMB contra la resolució de la seva petició d’ajut, exposant-hi els arguments que ho justifiquin i aportant la documentació
acreditativa que correspongui, mitjançant l’imprès corresponent.
Per al curs 2023-2024, el termini de presentació de reclamacions i de peticions de revisió de les sol·licituds s’inicia el dia 1 de novembre de 2023 i finalitza el dia 1 de maig de 2024. No s’admetran reclamacions fora d’aquest període.

 

Com es donarà resposta

Les sol·licituds que s’hagin presentat dins del termini establert, (fins el 24 de maig de 2023) es resoldran al setembre de 2023, els centres escolars disposaran de tota la informació per qualsevol dubte.

Marc Legal

Convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador curs 2023/2024

Cliqueu AQUÍ