Serveis especialitzats per a l’atenció de la infància i adolescència en risc

L’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) està format per professionals de la psicologia, la pedagogia, treball social i l'educació social.

L'EAIA rep la derivació dels infants i adolescents en situació de desemparament o en risc d'estar-hi que detecten els Serveis Socials Bàsics, les instàncies judicials o policials o la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

Així mateix, l’equip fa el diagnòstic, la valoració dels infants i adolescents i de llurs entorns sociofamiliars i proposa les mesures adients en cada cas, en base a la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència.

També elabora plans de millora per a la infància, la joventut i la seva família, i fa el seguiment i el tractament de les famílies, tant si els infants es mantenen en el seu nucli familiar com si la mesura proposada ha significat una sortida de l’infant del nucli familiar.

L’EAIA treballa de manera coordinada amb els equips de Serveis Socials Bàsics i amb altres equips que atenen els infants i adolescents. També fan una funció d’assessorament als equips de Serveis Socials Bàsics en matèria d’infància en risc.