Activitats socioeducatives i de lleure en període escolar

Ajuts econòmics de caràcter subjectiu dirigits a facilitar als menors de 3 a 17 anys la seva participació en activitats socioeducatives, en horari extraescolar i durant el període no lectiu. Es preveu la seva participació com a mesura de reforç del procés de socialització dels menors.

Aquest ajut va dirigit a aquelles famílies que per motius socioeconòmics tenen dificultats per assumir el cost de les activitats extraescolars que es realitzen en horari no lectiu i per a les activitats esportives.

Destinataris/àries

  • La i el sol·licitant i els membres de la unitat de convivència han d’estar en una situació de necessitat social, diagnosticada per un o una professional dels Serveis Socials Bàsics i estar en un procés d’atenció social per un EBAS (o iniciar aquest procés a partir de la concessió de l’ajut) i comprometre’s a complir amb el pla d’intervenció social establert per millorar la situació.
  • Assistir a un centre escolar públic. En el cas d’assistència a un centre concertat solament es preveurà l’atorgament quan la plaça hagi estat assignada per la Comissió de Garanties d’Admissió i no a petició de la família.

Queden excloses les persones que assisteixen a centres educatius privats o concertats de manera voluntària.

  • Sol·licitar les prestacions que pel mateix concepte puguin oferir les diferents administracions, tant l’estatal com la Generalitat, o de qualsevol altre organisme públic.

Com sol·licitar el Servei

L’assignació d’aquest recurs es farà previ diagnòstic social dels EBAS.

Es recomana demanar cita prèvia