Ajuts per a l'escolarització infantil de 0-3 anys i menjador d'escola bressol

Què és?

Són ajuts econòmics per a fer front a les despeses d’escolaritat i /o de servei de menjador escolar de l’alumnat matriculat a les escoles bressol.

El barem de puntuació s’estableix en funció de la renda per càpita, i d’aspectes socials de cada família.

Què ofereix?

  • Suport econòmic per cobrir el cost de l’escolaritat de les escoles bressols

La beca per a l’escolaritat d’infants de 0 a 3 anys se situarà entre els trams d’ajut econòmic del 90%, 60% o 30% del cost de l’escolaritat. Estarà en funció de la renda personal anual del nucli de convivència.

  • Suport econòmic per cobrir el cost del menjador escolar de les escoles bressols

La beca pel menjador escolar de les escoles bressol cobrirà el 100% del cost del menjador dels dies que assisteixi l’infant beneficiari.

Qui pot ser beneficiari?

Les famílies han de complir els següents requisits per accedir a la prestació econòmica per a l’escolarització a l’educació infantil de 0 – 3 anys.

  • Els infants empadronats al municipi de Santa Coloma de Gramenet
  • Es donarà prioritat als infants de famílies en situació d’especial vulnerabilitat, tal com assenyala l’article 7 de la llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials i l’art. 102.2, Llei 14/2010 de 27 de maig dels Drets i les Oportunitats en la Infància i Adolescència

REQUISISTS GENERALS:

  • La persona sol·licitant ha de tenir 18 anys o estar emancipat legalment. Els menors destinataris han de tenir de 0 a 3 anys.
  • La persona sol·licitant ha de tenir una relació de parentiu directa, o en el seu cas, tenir assignada la tutela de la persona beneficiària.
  • Estar empadronat a Santa Coloma de Gramenet un mínim de 18 mesos continus o cinc anys discontinus.  
  • La persona sol·licitant i els membres de la unitat convivencial, han d’estar en una situació de vulnerabilitat, DIAGNOSTICADA PER UN PROFESSIONAL DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS i estar en procés d’atenció social per un equip bàsic d’atenció social o iniciar aquest procés.
  • La família ha de disposar d’una renda anual no superior al llindar establert en la convocatòria, calculat en funció del nombre de membres computables de la unitat familiar.

El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar que es detallen a continuació:

Membres unitat familiar

Ingressos anuals

Ingressos mensuals

17.967,73€663,98€
211.154,82€929,57€
312.748,37€1.062,36€
414.341,91€1.195,16€
515.935,46€1.327,96€
617.529,01€1.460,75€
719.122,55€1.593,55€
820.716,10€1.726,34€