Atenció a la dependència i persones amb discapacitat

El Departament d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència i Adults Vulnerables ofereix serveis de primera atenció social i tractament a totes aquelles persones, que siguin majors de 65 anys, dependents o es trobin en situació d’alt risc social, i que necessiten informació, diagnòstic, orientació, suport i assessorament individualitzat, familiar o comunitari, per fer front i prevenir situacions de necessitat personal bàsica, manca de cohesió social, familiar o desigualtat (Llei de serveis socials, art.6). És l’equip responsable d’aplicar, en el marc de les competències municipals, allò que determina la Llei 39/2006, de 14 de desembre de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Les i els professionals dels EBAS avaluen les situacions de necessitats dels usuaris i de les usuàries i elaboren informes tècnics i diagnòstics socials de les persones ateses, per orientar-les i derivar-les als diferents serveis i prestacions socials que ofereix l’Ajuntament i altres institucions públiques.

Les persones que han estat valorades com a dependents hauran d’adreçar-se a aquest Departament per concretar, junt amb el tècnic o la tècnica corresponent, el Pla Individual d’Assistència (PIA).

L’accés o prioritat per accedir als serveis vindrà determinada pel grau de dependència reconegut. El copagament dels serveis es determinarà en funció de la capacitat econòmica de la persona. 

Totes les prestacions ofertes tenen l’objectiu d’atendre les necessitats de les persones amb dificultats per realitzar les activitats de la vida diària i per promocionar la seva autonomia personal.

Les prestacions i quanties econòmiques vindran determinades pel grau de discapacitat i la capacitat econòmica de la persona sol·licitant.