Targetes d'aparcament

Targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda:

La targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat és el document públic que acredita el dret de la persona que n'és titular a gaudir de facilitats de circulació, d'estacionament i d'aparcament per al vehicle automòbil en què es desplaci, d'acord amb el que estableix la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat i el Decret 97/2002, de 5 de març. S’estableixen dos tipus de targetes segons el titular sigui o no el conductor del vehicle

D’acord amb la ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants, els vehicles que disposin de la targeta d’aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda, adientment identificats amb l’original de la targeta acreditativa corresponent o títol equivalent, poden estacionar en qualsevol lloc de la població sempre que no interrompin o dificultin el trànsit de vehicles i/o vianants.

Requisits a complir:

En tots els casos caldrà que la persona es trobi empadronada en el municipi.

Titular conductor:

  • Persones amb discapacitat que superin el barem de mobilitat i condueixin un vehicle.

Titular no conductor:

  • Persones amb discapacitat que superin el barem de mobilitat, majors de 3 anys i que no condueixin.
  • Persones amb discapacitat que superin el barem de mobilitat, menors de 3 anys que depenen continuadament d’aparells tècnics imprescindibles per a les funcions vitals. (S'haurà d'ajuntar el certificat que ho acrediti *)

Adreçar-se al CAD GRASSOT (c. Grassot, 3, 4t de Barcelona  -Metro, estació de Verdaguer-)  Telf. 93 458 99 08  

  • Persones amb una agudesa visual igual o inferior a 0,1 amb correcció o reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.(*S'haurà d'adjuntar el certificat que ho acrediti)

Adreçar-se al CAD BADALONA (Av. Marqués de Montroig, 64 de Badalona) Telf: 645 535 417

On sol·licitar servei:
OIAC (Oficina d’informació i Atenció Ciutadana)
Pl. De la Vila,1
Cita Prèvia Telèfon 934624090

Tràmit: Clica AQUÍ

Targeta d'aparcament provisional per a persones amb malalties d’extrema gravetat (TAP)

El Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, estableix que per raons humanitàries i excepcionals, les persones que presentin mobilitat reduïda a causa d’una malaltia d’extrema gravetat que suposi una reducció substancial de l’esperança de vida, podran obtenir temporalment una targeta d’aparcament provisional que confereix les facilitats d’estacionament de la targeta d’aparcament  per a persones amb mobilitat reduïda que s'estableix en el Decret 97/2002, de 5 de març.

Requisits a complir:

Titular no conductor:

- Informe per a l'acreditació dels requisits per a la Targeta d'Aparcament Provisional, emplenat pel/per la metge/metgessa de família dels serveis públics de Salut.

On sol·licitar servei:
OIAC (Oficina d’informació i Atenció Ciutadana)
Pl. De la Vila,1
Cita Prèvia Telèfon 934624090

Tràmit: Clica AQUÍ

Targeta d’aparcament de transport col·lectiu per a persones amb mobilitat reduïda

El Decret 97/2002, de 5 de març, regula la concessió de la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda. Aquest decret contempla l’expedició de targetes d’aparcament per als vehicles de transport col·lectiu destinats exclusivament al transport de persones amb mobilitat reduïda

Requisits a complir:

Cal que el mitjà de transport sobre el que es demana la targeta es destini exclusivament al transport de persones amb mobilitat reduïda

On sol·licitar servei:
OIAC (Oficina d’informació i Atenció Ciutadana)
Pl. De la Vila,1
Cita Prèvia Telèfon 934624090

Tràmit: Clica AQUÍ