2017

Durant l’any 2017, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha rebut i tramitat 305 sol·licituds d’accés a la informació pública. L’evolució mensual del número de sol·licituds rebudes i tramitades durant aquest any ha estat la següent:

Tipologia de sol·licituds

SOL·LICITUDS 2017

Tipologia

Nombre

% sobre el total

Informació urbanística

247

80,98%

Obres i mobilitat

22

7,21%

Llicències d’activitats

21

6,89%

Acció i òrgans de Govern

5

1,64%

Serveis culturals, de l’esport i el lleure

2

0,66%

Altres

8

2,62%

Tipologia documental consultada

Al igual que succeeix a la major part dels Arxius Municipals, la sèrie documental més consultada ha estat aquella que aplega les llicències d’obres, dintre del que serien consultes d’informació urbanística.

Es tracta d’una sèrie documental que aplega una informació que resulta molt útil per, per exemple, conèixer els metres quadrats que té un habitatge que es vol vendre o comprar, conèixer la data de construcció d’un edifici, obtenir informació per resoldre deficiències constructives, conèixer els materials utilitzats, etc.

Però a banda dels expedients de llicències d’obra i les llicències d’activitats, l’Ajuntament de Santa de Coloma de Gramenet ha atès sol·licituds d’accés a la informació pública que feien referència a altres matèries, com són les Actes del Ple Municipal i els Acords de la Junta de Govern, els decrets d’Alcaldia, diferents tipus de projectes, reculls de premsa, expedients de festes locals, expedients de serveis socials, etc. Igualment, hi ha hagut ciutadans que s’han interessat per conèixer el resultat d’un procés participatiu desenvolupat per l’Ajuntament, la formació que es porta terme per part del departament de RRHH i les dades obertes (Open data).

Temps d'atenció

Totes les sol·licitud d’accés a la informació pública rebudes durant l’any 2017, s’han tramitat complint amb els terminis establerts a tal efecte a la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Pel que fa al temps mig d’atenció de les persones que s’han adreçat a l’Arxiu Administratiu per realitzar una consulta presencialment, no s’han superat els 5 minuts d’espera.

Respecte el temps de resolució de les sol·licituds, totes les sol·licituds d’accés a la informació pública que es troba dipositada a les dependències de l’Arxiu Administratiu han tingut un termini de resolució de 0 dies, és a dir, s’han resolt accedint a la informació el mateix dia en el que s’ha formulat la sol·licitud d’accés, llevat dels casos en els que la sol·licitud era formulada per un investigador que ens ha plantejat una petició de recerca molt àmplia, que requeria una gran amplitud cronològica i temàtica de documentació, i que ha suposat la visita continuada per part de l’investigador al nostre Arxiu, per tal d’obtenir tota aquella informació necessària que li permetés desenvolupar el seu treball de recerca històrica.

Tipus de resolució

El 100% de les sol·licituds d’accés a la informació pública rebudes per l’Ajuntament durant l’any 2017, han estat admeses a tràmit. D’aquestes, el 99,67% han exercit el dret d’accés sobre la informació sol·licitada, i en un 0,33% de les sol·licituds d’accés a la informació pública el dret d’accés ha estat denegat, donat que la divulgació de la informació que s’estava sol·licitant comportava un perjudici pels drets dels menors d’edat, tal i com s’estableix a l’article 21 de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, denegació que ha esta degudament motivada i notificada al sol·licitant, explicant els límits aplicables i les causes que fonamentaven aquesta denegació.