Font: Arxiu administratiu

Data última actualització: Gener 2021

Propera actualització: Gener 2022

Calendari de conservació i règim d'accés documental

imatge del pasadís interior de l'arxiu

La Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria (CNAATD) és un òrgan col·legiat de caràcter tècnic, adscrit a la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, que desenvolupa les competències en les matèries d'avaluació i tria de la documentació i accés que li atribueix la Llei 10/2001, d'arxius i gestió de documents, i que es troba regulada pel Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.

La CNAATD proposa al Conseller de Cultura l'aprovació de les Ordres de taules avaluació i accés documental (TAAD), que són unes disposicions normatives que defineixen el període de conservació dels documents de les administracions públiques de Catalunya, i que informen sobre el dret general d'accés a una sèrie concreta.

El Calendari de conservació i règim d’accés documental de l’Arxiu de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, és l’instrument que recull els dictàmens referents als terminis de conservació de la documentació, transferència i règim d’accés de diferents sèries documentals.

Pel que fa a la publicitat activa i transparència, l’article 35 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol d’arxius i gestió de documents preveu la publicació de determinada informació; concretament estableix que s’han de fer públiques les limitacions a la consulta de documents custodiats i informar de la data en què els documents són accessibles.

L’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha aplicat les TAAD que consten al següent Calendari de conservació i règim d’accés documental. En l’actualitat, s’està treballant per a la inclusió de més TAAD a l’esmentat calendari. Per aquelles sèries documentals que no han estat avaluades s’ha aplicat el criteri de conservació permanent.

Pel que fa al règim d’accés a la informació pública, amb independència de si les sèries documentals es troben avaluades o no, i sense deixar de considerar el règim d’accés establert a la TAAD corresponent com un referent orientatiu,  l’Arxiu Municipal aplicarà allò que recull l’article 34.1 de la Llei d’arxius i gestió de documents, on s’estableix que "Les persones tenen dret a accedir als documents públics en el termes i amb les condicions establertes per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la resta de normativa que sigui aplicable", el que suposa reconèixer un dret universal d’accés a la informació pública elaborada per l’Ajuntament, o a la que aquest tingui en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, que només podrà ser denegat per causes legals i atenent les circumstàncies de cada cas en concret, indicant en el seu cas, els motius que ho justifiquin.