Servei de consulta

Servei de consulta públic i gratuit del fons documental i bibliogràfic de l’Arxiu, amb les limitacions que comporti la protecció de dades de caràcter personal, el dret a la intimitat personal i la reserva de les dades protegides per la llei.

La consulta es portarà a terme a les dependències del l’arxiu corresponent. (Sales de consulta).

Els usuaris seran responsables dels documents que se’ls lliuri per a consulta mentre els estiguin utilitzant.

Com pots accedir a la informació?

Pots sol·licitar l’accés a la documentació a través de la següent instàcia.

Per cada consulta que es realitzi serà necessari omplir una butlleta de consulta amb totes les dades identificatives.

Servei de reprografia

Podran sol.licitar la reproducció (fotocòpia) d’un document les persones que en cada cas hi tinguin dret, amb les limitacions legalment establertes.

La reproducció dels documents serà possible sempre que no en perjudiqui la conservació, i el sol·licitant abonarà els costos que en resultin segons les taxes municipals vigents.