Font: Arxiu administratiu
Data última actualització: Febrer 2023
Propera actualització: Gener 2024

Nombre de sol·licituds any 2022

Durant l’any 2022, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, ha rebut i tramitat 613 sol·licituds d’accés a la informació pública. L’evolució mensual del número de sol·licituds rebudes i tramitades durant aquest any ha estat la següent:

Gràfic de sol·licituds informació público any 2022

Tipologia de sol·licituds

Tipologia

Nombre

% sobre el total

Informació urbanística/Llicències d’obres majors

350

57,09%

Llicències d’activitats

107

17,45%

Actes del Ple Municipal

36

5,87%

Actes de la Comissió Municipal Permanent

24

3,91%

Manteniment (obres d’infraestructura, urbanització, parcs i jardins)

22

3,58%

Padrons històrics

11

1,79%

Butlletí de la Corporació local

5

0,81%

Altres

58

9,48%


Tipologia documental consultada

Durant l’any 2022, les sèries documentals més consultades han estat les relacionades amb la informació urbanística, en concret, les llicències d’obres. Aquesta sèrie aplega informació que resulta molt útil per a la ciutadania, ja que permet, per exemple, conèixer els metres quadrats que té un habitatge que es vol vendre o comprar, és necessària per a portar a terme rehabilitacions integrals o modificacions estructurals, permet obtenir informació per a resoldre deficiències constructives o portar a terme canvis d’us o condicionament de locals, saber la data de construcció d’un edifici o conèixer els materials utilitzats, etc.

S’han atès diferents sol·licituds d’accés que feien referència a informació continguda als padrons històrics de la ciutat, amb una finalitat biogràfica de persones vinculades amb el municipi, que han format part de la vida col·lectiva, de la memòria històrica i dels senyals d'identitat de la ciutat.

Hem continuat col·laborant amb el Projecte de museïtzació i equipament del barri a les Cases Barates del Bon Pastor, que s’emmarca dintre del Pla de barris del Bon Pastor i Baró de Viver, que desenvolupa el Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) i l’Associació de Veïns i Veïnes del Bon Pastor.

A part de les consultes habituals de les Actes del Ple Municipal, de la Junta o Comissió de Govern i de la Comissió Municipal Permanent, hem atès sol·licituds d’accés relacionades amb el medi ambient, amb processos selectius de personal, amb informació econòmica, censos, actuacions per part dels serveis socials, i amb l’organització de diferents activitats culturals, entre d’altres.

Finalment, hem tingut l’oportunitat de col·laborar amb diferents investigacions que fan referència a la història de la nostra Ciutat que, molt probablement, en breu seran objecte de publicació.

Temps d'atenció

De les 613 sol·licitud d’accés a la informació pública rebudes durant l’any 2022, 608 s’han tramitat complint amb els terminis establerts a tal efecte a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Pel que fa a les sol·licituds que van superar el termini de resolució determinat per la llei, una sol·licitud va haver de ser finalment derivada a una altra entitat, ja que la informació de la que disposàvem no era suficient per a resoldre la sol·licitud d’informació plantejada. En altres casos va ser necessària la reelaboració de la informació per tal de poder donar una resposta adient, degut a la complexitat de la informació que es demandava, i per últim, en una de les sol·licituds d’accés a la informació que se’ns va plantejar, vam detectar que hi havia afectació d’interessos de tercers, de manera que se’ls va donar trasllat de la sol·licitud i aquests es van oposar a l’accés. Finalment, l’Ajuntament va dictar una resolució facilitant l’accés parcial a la informació sol·licitada.

Pel que fa al temps mig d’atenció de les persones que s’han adreçat a l’Arxiu Administratiu de forma presencial per realitzar una consulta, no s’han superat els 5 minuts d’espera.

Les sol·licituds d’accés a la informació pública que es troba dipositada a les dependències de l’Arxiu Administratiu, s’han resolt accedint a la informació el mateix dia en el que s’ha formulat la sol·licitud d’accés, llevat dels casos en els que el ciutadà o la ciutadana han demanat una cita prèvia, o quan la sol·licitud era formulada per un investigador o investigadora que ha plantejat una petició de recerca molt àmplia, que requeria una gran amplitud cronològica i temàtica de documentació, i que ha suposat la visita continuada per part d’aquesta persona a l’Arxiu, per tal d’obtenir tota aquella informació necessària que li permetés desenvolupar el seu treball de recerca històrica.

Durant aquest any, hem continuat prioritzant les cites prèvies per evitar que diferents usuaris i usuàries es trobessin simultàniament a l’Arxiu, donades les limitacions de les nostres instal·lacions i dels espais de consulta dels que disposem, continuant amb el compliment de les mesures de seguretat i prevenció derivades de la Covid-19.

Tipus de resolució

Totes les sol·licituds d’accés a la informació pública rebudes per l’Arxiu Administratiu durant l’any 2022, han estat admeses a tràmit, i han exercit el dret d’accés sobre la informació sol·licitada.

En alguns casos, la recerca de la informació l’ha realitzat el personal de l’Arxiu i en d’altres, hem procedit a anonimitzar les dades personals que no eren necessàries per a donar resposta a la sol·licitud plantejada, aplicant així el principi de minimització de les dades.

En cap cas s’ha denegat el dret d’accés, donat que la divulgació de la informació que s’estava sol·licitant no afectava els límits establerts a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, ni a la resta de l’ordenament jurídic, especialment la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.