Font: Arxiu administratiu
Data última actualització: Febrer 2024
Propera actualització: Gener 2025

Nombre de sol·licituds any 2023

Gràfic de sol·licituds informació pública 2023

Durant l’any 2023, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, ha rebut i tramitat 647 sol·licituds d’accés a la informació pública.

L’evolució mensual del número de sol·licituds rebudes i tramitades durant aquest any ha estat la següent:

Tipologia de sol·licituds

Tipologia

Nombre

% sobre el total

Llicències d’obres majors

443

68,46%

Llicències d’activitats

115

17,77%

Informació sobre construcció/manteniment d’immobles, d’obres d’infraestructura i urbanització, de parcs, de jardins i d’instal·lacions.

 

34

 

5,25%

Acords dels òrgans col·legiats

9

1,39%

Butlletí de la Corporació local

8

1,23%

Altres

48

7,41%

 

 


Tipologia documental consultada

Durant l’any 2023, les sèries documentals més consultades han estat les relacionades amb la informació urbanística, en concret, les llicències d’obres. Aquesta sèrie aplega informació que resulta molt útil per a la ciutadania, ja que permet, per exemple, conèixer els metres quadrats que té un habitatge que es vol vendre o comprar, és necessària per a portar a terme rehabilitacions integrals o modificacions estructurals, permet obtenir informació per a resoldre deficiències constructives o portar a terme canvis d’us o condicionament de locals, saber la data de construcció d’un edifici o conèixer els materials utilitzats, etc.

Durant aquest any, hem atès altres sol·licituds d’informació relacionades amb qüestions urbanístiques, com poden ser les consultes sobre aspectes dels plans parcials urbanístics, les llicències d’activitats o les consultes sobre construcció i/o manteniment de diferents edificis sòcio-culturals, sobre immobles de la Corporació local, o sobre parcs i jardins de la ciutat. Com és habitual, hem rebut consultes relacionades amb els padrons d’habitants històrics, amb una finalitat biogràfica de persones vinculades amb el municipi, que han format part de la vida col·lectiva, de la memòria històrica i dels senyals d'identitat de la ciutat.

A part de les consultes habituals de les Actes del Ple Municipal, de la Junta o Comissió de Govern i de la Comissió Municipal Permanent, hem atès sol·licituds d’accés relacionades amb la celebració de diferents festes i espectacles, en especial sobre la celebració de la Festa Major de la ciutat al llarg del segle XX.

Igualment, hem atès consultes relacionades amb l’organització d’activitats esportives o el lleure, amb els Plans d’Acció Ambiental, amb diferents entitats culturals de la ciutat, amb la correspondència històrica de l’Ajuntament, amb els reculls de premsa municipal, amb els actes protocol·laris i amb el nomenclàtor de la ciutat, entre d’altres.

Finalment, hem tingut l’oportunitat de col·laborar amb diferents investigacions que fan referència a la història de la nostra ciutat i que, molt probablement, en breu seran objecte de publicació.

Temps d'atenció

De les 647 sol·licituds d’accés a la informació pública rebudes durant l’any 2023, les 647 s’han tramitat complint amb els terminis establerts a tal efecte a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Així, les sol·licituds d’accés a la informació pública que es troba dipositada a les dependències de l’Arxiu Administratiu, s’han resolt accedint a la informació el mateix dia en el que s’ha formulat la sol·licitud d’accés, llevat dels casos en els que el ciutadà o la ciutadana han demanat una cita prèvia, o quan la sol·licitud era formulada per un investigador o investigadora que ha plantejat una petició de recerca molt àmplia, que requeria una gran amplitud cronològica i temàtica de documentació, i que ha suposat la visita continuada per part d’aquesta persona a l’Arxiu, per tal d’obtenir tota aquella informació necessària que li permetés desenvolupar el seu treball de recerca històrica.

Pel que fa al temps mig d’atenció de les persones que s’han adreçat a l’Arxiu Administratiu de forma presencial per realitzar una consulta, no s’han superat els 5 minuts d’espera.

Durant aquest any, hem continuat prioritzant les cites prèvies per evitar que diferents usuaris i usuàries es trobessin simultàniament a l’Arxiu, donades les limitacions de les nostres instal·lacions i dels espais de consulta dels que disposem.

Tipus de resolució

Totes les sol·licituds d’accés a la informació pública rebudes per l’Arxiu Administratiu durant l’any 2023, han estat admeses a tràmit, i han exercit el dret d’accés sobre la informació sol·licitada.

En alguns casos, la recerca de la informació l’ha realitzat el personal de l’Arxiu i en d’altres, hem procedit a anonimitzar les dades personals que no eren necessàries per a donar resposta a la sol·licitud plantejada, aplicant així el principi de minimització de les dades.

En cap cas s’ha denegat el dret d’accés, donat que la divulgació de la informació que s’estava sol·licitant no afectava els límits establerts a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, ni a la resta de l’ordenament jurídic, especialment la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.