2016

Evolució del número de sol·licituds d’accés a la informació pública mensuals, tramitades per l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet l’any 2016:

TIPOLOGIES SOL·LICITUDS 2016

Tipologia

Nombre

% sobre el total

Informació urbanística

280

85,10 %

Llicències d’activitats

14

4,25 %

Acció i òrgans de Govern

10

3,03 %

Serveis culturals, de l’esport i el lleure

4

1,21 %

Obres i mobilitat

15

4,55 %

Altres

6

1,82 %

Tipologia documental consultada

Al igual que succeeix a la major part dels Arxius Municipals, la sèrie documental més consultada ha estat aquella que aplega les llicències d’obres, dintre del que serien consultes d’informació urbanística.

Es tracta d’una sèrie documental que aplega una informació que resulta molt útil per, per exemple, conèixer els metres quadrats que té un habitatge que es vol vendre o comprar, conèixer la data de construcció d’un edifici, obtenir informació per resoldre deficiències constructives, conèixer els materials utilitzats, etc.

Però a banda dels expedients de llicències d’obra, existeixen altres sèries documentals que també han estat consultades pels ciutadans, com són les llicències d’activitats, els llibres d’Actes del Ple Municipal, els Acords de la Junta de Govern, els decrets d’Alcaldia, projectes d’obres, reculls de premsa, expedients de festes locals, etc.

Temps d'atenció

Durant l’any 2016, el temps mig d’atenció a les persones que s’han adreçat a l’Arxiu Administratiu es troba per sota dels 5 minuts d’espera.

Pel que fa al temps de resolució de les sol·licituds, totes les sol·licituds d’accés a la informació pública que es troba dipositada a les dependències de l’Arxiu Administratiu han tingut un termini de resolució de 0 dies, és a dir, s’han resolt accedint a la informació el mateix dia en el que s’ha formulat la sol·licitud d’accés, llevat dels casos en els que la sol·licitud era formulada per un investigador que ens ha plantejat una petició de recerca molt àmplia, que requeria una gran amplitud cronològica i temàtica de documentació, i que ha suposat la visita continuada per part de l’investigador al nostre Arxiu, per tal d’obtenir tota aquella informació necessària que li permetés desenvolupar el seu treball de recerca històrica.

Tipus de resolució

El 100% de les sol·licituds d’accés a la informació pública que ens han arribat a l’Arxiu durant l’any 2016, han estat resoltes favorablement, no havent de denegar o desestimar, total o parcialment, cap de les sol·licituds tramitades.