Font: Arxiu administratiu

Data última actualització: Gener 2021

Propera actualització: Gener 2022

Nombre de sol·licituds any 2020

Durant l’any 2020, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha rebut i tramitat 336 sol·licituds d’accés a la informació pública. L’evolució mensual del número de sol·licituds rebudes i tramitades durant aquest any ha estat la següent:

Gràfica arxiu 2020

Tipologia de sol·licituds

Tipologia

Nombre

% sobre el total

Informació urbanística/Obres

269

80,05%

Llicències d’activitats

43

12,80%

Padrons històrics

11

3,27%

Acció i òrgans de Govern

8

2,38%

Memòria històrica

2

0,60%

Activitats culturals

2

0,60%

Altres

1

0,30%


Tipologia documental consultada

Al igual que succeeix a la major part dels Arxius Municipals, la sèrie documental més consultada ha estat aquella que aplega les llicències d’obres, dintre del que serien consultes d’informació urbanística.

Es tracta d’una sèrie documental que aplega una informació que resulta molt útil, per exemple, per conèixer els metres quadrats que té un habitatge que es vol vendre o comprar, conèixer la data de construcció d’un edifici, obtenir informació per resoldre deficiències constructives, conèixer els materials utilitzats, etc.

Però a banda dels expedients de llicències d’obra i de les llicències d’activitats, l’Ajuntament de Santa de Coloma de Gramenet ha atès sol·licituds d’accés a la informació pública que feien referència a altres matèries, com són les consultes sobre els Padrons històrics de la ciutat.

Concretament, mitjançant l’estudi del Padró d’habitants de l’any 1930, hem pogut col·laborar amb un Projecte de museïtzació i equipament del barri a les Cases Barates del Bon Pastor, que s’emmarca dintre del Pla de barris del Bon Pastor i Baró de Viver, amb la col·laboració del Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) i de l’Associació de Veïns i Veïnes del Bon Pastor.

Altres sèries documentals que han estat objecte de consulta han estat aquelles que apleguen informació sobre memòria històrica, els expedients sobre l’organització de la Festa Major, aprofitant que es complia el 125 aniversari de la primera Festa d’Estiu, les consultes habituals sobre el riu de la Ciutat, el Besòs, etc.

També, en diferents ocasions, s’han atès sol·licituds de consulta sobre els Llibres d’actes del Ple de la Corporació local.

Temps d’atenció

Totes les sol·licitud d’accés a la informació pública rebudes durant l’any 2020, s’han tramitat complint amb els terminis establerts a tal efecte a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Pel que fa al temps mig d’atenció de les persones que s’han adreçat a l’Arxiu Administratiu per realitzar una consulta, no s’han superat els 5 minuts d’espera.

Quant al temps de resolució de les sol·licituds, totes les sol·licituds d’accés a la informació pública que es troba dipositada a les dependències de l’Arxiu Administratiu han tingut un termini de resolució de 0 dies, és a dir, s’han resolt accedint a la informació el mateix dia en el que s’ha formulat la sol·licitud d’accés, llevat dels casos en els que el ciutadà ha demanat una cita prèvia, o quan la sol·licitud era formulada per un investigador que ha plantejat una petició de recerca molt àmplia, que requeria una gran amplitud cronològica i temàtica de documentació, i que ha suposat la visita continuada per part de l’investigador a l’Arxiu, per tal d’obtenir tota aquella informació necessària que li permetés desenvolupar el seu treball de recerca històrica.

Volem deixar constància que durant els mesos  d’abril i maig, els diferents arxius de la ciutat van estar tancats degut al confinament derivat de la Covid-19. Diferents ciutadans es van adreçar a l’Arxiu per mitjans electrònics, i totes aquelles atencions que vam poder atendre telemàticament, es van resoldre immediatament. No hem comptabilitzat dins el termini d’atenció aquelles sol·licituds que es van veure afectades pel tancament de l’Arxiu, donada la impossibilitat de poder oferir el nostre servei presencialment.

Tipus de resolució

El 100% de les sol·licituds d’accés a la informació pública rebudes per l’Ajuntament durant l’any 2020, han estat admeses a tràmit. D’aquestes, el 100% han exercit el dret d’accés sobre la informació sol·licitada, i en cap cas s’ha denegat el dret d’accés, donat que la divulgació de la informació que s’estava sol·licitant no afectava els límits establerts a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, ni a la resta de l’ordenament jurídic, especialment la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.