Font: Arxiu administratiu

Data última actualització: Novembre 2022

Propera actualització: Gener 2023

Nombre de sol·licituds any 2021

Durant l’any 2021, l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, ha rebut i tramitat 305 sol·licituds d’accés a la informació pública. L’evolució mensual del número de sol·licituds rebudes i tramitades durant aquest any ha estat la següent:

Gràfica arxiu 2021

Tipologia de sol·licituds

Tipologia

Nombre

% sobre el total

Informació urbanística/Obres

247

80,98%

Llicències d’activitats

33

10,80%

Padrons històrics

8

2,63%

Acció i òrgans de Govern

7

2,30%

Memòria històrica

2

0,66%

Activitats culturals

3

0,98%

Altres

5

1,64%


Tipologia documental consultada

Durant l’any 2021, les sèries documentals més consultades han estat les relacionades amb la informació urbanística, en concret, les llicències d’obres. Aquesta sèrie aplega informació que resulta molt útil per als ciutadans, ja que permet, per exemple, conèixer els metres quadrats que té un habitatge que es vol vendre o comprar, és necessària per a portar a terme rehabilitacions integrals o modificacions estructurals, permet obtenir informació per a resoldre deficiències constructives o portar a terme canvis d’us o condicionament de locals, saber la data de construcció d’un edifici o conèixer els materials utilitzats, etc.

Durant aquest any, hem continuat col·laborant amb el Projecte de museïtzació i equipament del barri a les Cases Barates del Bon Pastor, que s’emmarca dintre del Pla de barris del Bon Pastor i Baró de Viver, que desenvolupa el Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) i l’Associació de Veïns i Veïnes del Bon Pastor.

S’han atès diferents sol·licituds d’accés que feien referència a informació continguda als padrons històrics de la ciutat, amb una finalitat biogràfica de persones vinculades amb el municipi, que han format part de la vida col·lectiva, de la memòria històrica i dels senyals d'identitat de la ciutat.

No han faltat les consultes habituals sobre el riu de la Ciutat, el Besòs, i les sol·licituds d’accés als Llibres d’actes del Ple de la Corporació local.

Finalment, hem estat testimonis de la publicació del llibre “De l’escola tradicional a Ciutat Educadora”, de l’escriptor Diego Arroyo Bote, amb el que hem tingut l’oportunitat de col·laborar durant tot aquest any, on es fa un recull cronològic i històric de l’evolució de l’educació a Santa Coloma, des de l’any 1822 fins al 2020.

Temps d’atenció

Totes les sol·licitud d’accés a la informació pública rebudes durant l’any 2021, s’han tramitat complint amb els terminis establerts a tal efecte a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Pel que fa al temps mig d’atenció de les persones que s’han adreçat a l’Arxiu Administratiu de forma presencial per realitzar una consulta, no s’han superat els 5 minuts d’espera.

Quant al temps de resolució de les sol·licituds, totes les sol·licituds d’accés a la informació pública que es troba dipositada a les dependències de l’Arxiu Administratiu, s’han resolt accedint a la informació el mateix dia en el que s’ha formulat la sol·licitud d’accés, llevat dels casos en els que el ciutadà ha demanat una cita prèvia, o quan la sol·licitud era formulada per un investigador que ha plantejat una petició de recerca molt àmplia, que requeria una gran amplitud cronològica i temàtica de documentació, i que ha suposat la visita continuada per part de l’investigador a l’Arxiu, per tal d’obtenir tota aquella informació necessària que li permetés desenvolupar el seu treball de recerca històrica.

Durant aquest any, hem intentat prioritzar les cites prèvies per evitar que diferents usuaris es trobessin simultàniament a l’Arxiu, donades les limitacions de les nostres instal·lacions i dels espais de consulta dels que disposem, continuant amb el compliment de les mesures de seguretat i prevenció derivades de la Covid-19.

Tipus de resolució

Totes les sol·licituds d’accés a la informació pública rebudes per l’Arxiu Administratiu durant l’any 2021, han estat admeses a tràmit, i han exercit el dret d’accés sobre la informació sol·licitada.

En alguns casos, la recerca de la informació l’ha realitzat el personal de l’Arxiu i en d’altres, hem procedit a anonimitzar les dades personals que no eren necessàries per a donar resposta a la sol·licitud plantejada, aplicant així el principi de minimització de les dades.

En cap cas s’ha denegat el dret d’accés, donat que la divulgació de la informació que s’estava sol·licitant no afectava els límits establerts a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, ni a la resta de l’ordenament jurídic, especialment la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.