Nombre de sol·licituds any 2018

Durant l’any 2018, l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha rebut i tramitat 391 sol·licituds d’accés a la informació pública. L’evolució mensual del número de sol·licituds rebudes i tramitades durant aquest any ha estat la següent:

Taula

Tipologia de sol·licituds

Tipologia

Nombre

% sobre el total

Informació urbanística/Obres

318

81,3%

Projectes

25

6,4%

Llicències d’activitats

13

3,3%

Acció i òrgans de Govern

28

7,2%

Serveis culturals, de l’esport i el lleure

2

0,5%

Altres

5

1,3%

Tipologia documental consultada

Al igual que succeeix a la major part dels Arxius Municipals, la sèrie documental més consultada ha estat aquella que aplega les llicències d’obres, dintre del que serien consultes d’informació urbanística.

Es tracta d’una sèrie documental que aplega una informació que resulta molt útil per, per exemple, conèixer els metres quadrats que té un habitatge que es vol vendre o comprar, conèixer la data de construcció d’un edifici, obtenir informació per resoldre deficiències constructives, conèixer els materials utilitzats, etc.

Però a banda dels expedients de llicències d’obra i les llicències d’activitats, l’Ajuntament de Santa de Coloma de Gramenet ha atès sol·licituds d’accés a la informació pública que feien referència a altres matèries, com són les Actes del Ple Municipal i els Acords de la Junta de Govern, les resolucions d’Alcaldia, diferents tipus de projectes, especialment de col·legis i biblioteques de la ciutat, expedients d’habitabilitat, serveis culturals, plans especials urbanístics, etc. Igualment, hi ha hagut ciutadans que s’han interessat per conèixer dades estadístiques de padrons històrics, així com els canvis de nom que al llarg dels anys havia tingut un determinat carrer de la ciutat.

Temps d’atenció

Totes les sol·licitud d’accés a la informació pública rebudes durant l’any 2018, s’han tramitat complint amb els terminis establerts a tal efecte a la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Pel que fa al temps mig d’atenció de les persones que s’han adreçat a l’Arxiu Administratiu per realitzar una consulta presencialment, no s’han superat els 5 minuts d’espera.

Respecte el temps de resolució de les sol·licituds, totes les sol·licituds d’accés a la informació pública que es troba dipositada a les dependències de l’Arxiu Administratiu han tingut un termini de resolució de 0 dies, és a dir, s’han resolt accedint a la informació el mateix dia en el que s’ha formulat la sol·licitud d’accés, llevat dels casos en els que la sol·licitud era formulada per un investigador que ens ha plantejat una petició de recerca molt àmplia, que requeria una gran amplitud cronològica i temàtica de documentació, i que ha suposat la visita continuada per part de l’investigador al nostre Arxiu, per tal d’obtenir tota aquella informació necessària que li permetés desenvolupar el seu treball de recerca històrica.

Tipus de resolució

El 100% de les sol·licituds d’accés a la informació pública rebudes per l’Arxiu Administratiu durant l’any 2018, han estat admeses a tràmit. D’aquestes, el 100% han exercit el dret d’accés sobre la informació sol·licitada, i en cap cas s’ha denegat el dret d’accés, donat que la divulgació de la informació que s’estava sol·licitant no afectava als límits establerts a la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, ni a la resta de l’ordenament jurídic, especialment la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.