Reconeixements Públics

El Catàleg de Cartes de Serveis de l’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha rebut diferents reconeixements públics per la seva conceptualització, metodologia i establiment a tota l’organització.

Han estat diferents institucions públiques, experts i expertes de l’administració i del món acadèmic que així ho han manifestat. El Síndic de Greuges, per exemple, al seu informe de l’any 2017 (pàg. 30) identifica Santa Coloma com un dels quatre municipis catalans, les cartes dels quals compleixen l’article 59 de la Llei de Transparència, pel que fa a la naturalesa, normativa i contingut, i qualifica el Catàleg com una bona i excepcional pràctica.

Igualment el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural, Inforparticip@, de la Universitat Autònoma de Barcelona valora aquest Catàleg de manera positiva.

 

 

Reconocimientos públicos

El Catálogo de Cartas de Servicios del ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet ha recibido diferentes reconocimientos públicos por su conceptualización, metodologia y establecimiento en toda la organización.

Han estado diferentes instituciones públicas, expertos y expertas de la administración y del mundo académico que así lo han manifestado. El Síndic de Greuges, por ejemplo, en su informe del año 2017 (pág. 30) identifica Santa Coloma como uno de los cuatro municipios catalanes, las cartas de los cuales cumplen el artículo 59 de la Ley de Transparencia, en lo que se refiere a la naturaleza, normativa y contenido, y califica el Catálogo como una buena y excepcional práctica.

Igualmente el Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciutadania Plural, Inforparticip@, de la Universidad Autónoma de Barcelona valora este Catálogo de manera positiva.