Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics

60. El Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i els mapes i plànols que ho detallen.
61. En relació amb l'àmbit mediambiental es publiquen: a) Les polítiques i programes de l'Ajuntament relatius al medi ambient, així com els informes de seguiment dels mateixos; b) Els estudis d'impacte ambiental, paisatgístics i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals ( si no s'han realitzat estudis, s'indicarà expressament a la web).
62. Les modificacions aprovades del PGOU i els Plans parcials aprovats.
63. Informació detallada dels Convenis urbanístics de l'Ajuntament i de les actuacions urbanístiques en execució.
64. Informació detallada i precisa sobre els usos i destinacions del sòl del municipi.