Participació ciutadana i informació d'interés

30. Es publica a la web dades o informació estadística sobre les consultes i suggeriments rebuts de ciutadans o organitzacions.
31. Es contempla a la web municipal un espai per a què expressin les seves opinions i propostes els Grups polítics municipals.
32. Existeix a la web el directori d' entitats i associacions de veïns del municipi, i es contempla a la mateixa un espai reservat per aquestes associacions.
33. Existeixen a la web fòrums de discussió, o bé existeixen perfils actius de l'ajuntament a les xarxes socials.
34. Existeix i es publica a la  web el conjunt de normes que estableixen  i regulen els procediments i òrgans per a què els veïns puguin participar efectivament en els assumptes de la vida publica local (Reglament de Participació ciutadana i/o altres).
35. Existeixen i s'informa a la web  sobre els Consells municipals i/o altres canals de participació ciutadana.
36. La  web informa sobre les vies per la participació ciutadana en l' elaboració de plans econòmics, sobre polítiques específiques i/o sobre pressupostos municipals.