Pressupost 2023Documentació

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació Modificació
icon Edicte Bases d'execució 2023. Aprovació definitiva

1 MB 23.12.2022 13:06
icon Audiencia_publica_PRESSUPOST_2023.pptx 2 MB 09.02.2023 13:10
icon Edicte bases d'execució 2023. Aprovació inicial

1 MB 24.11.2022 10:54
icon Edicte Pressupost General 2023. Aprovació definitiva

154 KB 23.12.2022 13:06
icon Informe d'estabilitat pressupostària 2023

1 MB 19.06.2024 09:50
icon Pressupost General Exercici 2023 - Aprovació inicial-

En aquest document trobareu: 1. Estat de consolidació del pressupost/ 2. Pla pressupostari a mig termini 2023-2026/ 3. Pressupost de l'Ajuntament/ 4. Pressupost del Patronat municipal de la música/ 5. Estat de previsió d'ingressos i despeses de les societats municipals Gramepark, Grameimpuls i BressolGramenet/ 6. Memòria alcaldia/ 7. Bases d'execució del pressupost/ 8. Informe econòmic-financer/ 9. Informe d'intervenció

21 MB 03.11.2022 12:30
icon Pressupost General Exercici 2023 -Aprovació definitiva-

En aquest document trobareu: 1. Estat de consolidació del pressupost/ 2. Pla pressupostari a mig termini 2023-2026/ 3. Pressupost de l'Ajuntament/ 4. Pressupost del Patronat municipal de la música/ 5. Estat de previsió d'ingressos i despeses de les societats municipals Gramepark, Grameimpuls i BressolGramenet/ 6. Memòria alcaldia/ 7. Bases d'execució del pressupost/ 8. Informe econòmic-financer/ 9. Informe d'intervenció

46 MB 20.12.2022 12:57

Presentació Audiència Pública

Pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

INGRESSOS (per capítols)

I. Impostos directes

36.760.000,00

II. Impostos indirectes

4.084.300,00

III. Taxes, preus públics i contribucions especials

11.349.590,54

IV. Subvencions corrents

72.760.410,65

V. Ingressos patrimonials

719.200,00

VI. Alienació d'inversions reals

0,00

VII. Subvencions de capital

207.826,78

VIII. Actius financers

180.000,00

IX. Passius financers

2.884.591,65

TOTAL INGRESSOS

128.945.919,62

DESPESES (per capítols)

I. Despeses de personal

42.776.108,58

II. Despeses de funcionament

49.052.886,96

III. Despesa financera

1.236.191,08

IV. Subvencions i transferències corrents

25.874.690,81

V. Fons de Contingència

500.000,00

VI. Inversions reals

2.084.712,45

VII. Subvencions i transferències de capital

661.591,58

VIII. Actius financers

1.327.591,65

IX. Passius financers

5.432.146,51

TOTAL DESPESES

128.945.919,62

Patronat Municipal de Música

INGRESSOS (per capítols)

I. Impostos directes

0,00

II. Impostos indirectes

0,00

III. Taxes, preus públics i contribucions especials

430.161,96

IV. Subvencions corrents

563.804,80

V. Ingressos patrimonials

0,00

VI. Alienació d'inversions reals

0,00

VII. Subvencions de capital

0,00

VIII. Actius financers

0,00

IX. Passius financers

0,00

TOTAL INGRESSOS

993.966,76

DESPESES (per capítols)

 

I. Despeses de personal

932.503,17

II. Despeses de funcionament

49.300,29

III. Despesa financera

0,00

IV. Subvencions i transferències corrents

8.000,00

V. Fons de Contingència

0,00

VI. Inversions reals

4.163,30

VII. Subvencions i transferències de capital

0,00

VIII. Actius financers

0,00

IX. Passius financers

0,00

TOTAL DESPESES

993.966,76

Societats mercantils

Gramepark

INGRESSOS

Vendes

      48.000,00  

Prestacions de serveis i altres ingressos

 3.904.869,76  

Variació d’existències

-     43.362,56  

Subvencions explotació

 3.372.546,37  

Imputació subvencions de capital no financer

    157.198,49  

TOTAL INGRESSOS

 7.439.252,06  

DESPESES

 Aprovisionaments

       8.473,24  

 Despeses de personal

 2.563.582,15  

 Dotacions per amortització i provisions

    578.386,00  

 Altres despeses explotació

 4.068.385,23  

 Despeses financeres

    220.158,56  

 TOTAL DESPESES

 7.438.985,18  

Grameimpuls

INGRESSOS

Prestacions de serveis i altres ingressos

     259.500,00

Imputació de subvencions

     215.000,00

Subvencions explotació

12.420.464,30

TOTAL INGRESSOS

12.894.964,30

DESPESES

 Aprovisionaments

        500.734,51  

 Despeses de personal

   10.500.729,79  

 Dotacions per amortització

        320.000,00  

 Altres despeses explotació

     1.573.000,00  

 Despeses financeres

              500,00  

 TOTAL DESPESES

   12.894.964,30  

BRESSOLGRAMENET

INGRESSOS

Prestacions de serveis i altres ingressos

 1.055.793,74  

Imputació de subvencions

                 -    

Subvencions explotació

 3.135.733,08  

TOTAL INGRESSOS

 4.191.526,82  

DESPESES

 Aprovisionaments

                 -    

 Despeses de personal

 3.432.572,96  

 Dotacions per amortització

       3.839,76  

 Altres despeses d’explotació

    755.114,10  

 Despeses financeres

                 -    

 TOTAL DESPESES

 4.191.526,82