Pressupost 2020

Nom de fitxer Informació
Pressupost 2020 - Aprovació inicial

Ajuntament, Patronat Municical de la Música, Gramepark i Grameimpuls

21 MB
 • Pressupost general
 • Estats de consolidació del Pressupost
 • Pla pressupostari a Mig Termini 2020-2023
 • Pressupost de l’Ajuntament
 • Resum:

Pressupost d’ingressos per orgànic
Pressupost d’ingressos per econòmic
Pressupost de despeses per orgànic sense despeses de personal
Pressupost de despeses per econòmic
Pressupost de despeses per programa
Pressupost de despeses per Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Pressupost del Patronat Municipal de Música
 • Estat de previsió d’ingressos i de despeses de les societats municipals:

Gramepark, S.A.
Grameimpuls, S.A.

 • Memòria d’Alcaldia
 • Informe Econòmic-Financer
 • Bases d’execució del pressupost
 • Informe d’Intervenció

ANNEXOS AL PRESSUPOST
1. Annex 1. Inversions
2. Annex 2. Liquidació exercici 2019 i previsió de l’exercici 2019
3. Annex 3. Estat del deute a 31 de desembre de 2020
4. Annex 4. Beneficis fiscals en la imposició municipal
5. Annex 5. Documentació Recursos Humans (plantilla, RLLT, annex personal)