Pressupost 2022Aprovació inicial 15/11/2021 - Aprovació definitiva 20/12/2021

A la sessió ordinària del dia 20 de desembre de 2021 es va aprovar definitivament el pressupost municipal de l'exercici 2022.

En aquest document teniu:

  1. Estat de consolidació del pressupost
  2. Pla pressupostari a mig termini 2022-2025
  3. Pressupost de l'Ajuntament
  4. Pressupost del Patronat municipal de la música
  5. Estat de previsió d'ingressos i despeses de les societats municipals Gramepark, Grameimpuls i BressolGramenet
  6. Memòria alcaldia
  7. Bases d'execució del pressupost
  8. Al·legacions
  9. Informe econòmic-financer
  10. Informe d'intervenció

Presentació audiència pública


Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Quadre resum del pressupost 2022

Ingressos

INGRESSOS - PREVISIONS INICIALS

PRESSUPOST
2022

Capítol I. Impostos Directes

36.959.989,95

Capítol II. Impostos Indirectes

3.665.508,00

Capítol III. Taxes i altres ingressos

10.202.590,55

Capítol IV. Transferències Corrents

65.347.540,91

Capítol V. Ingressos Patrimonials

568.200,00

Capítol VI. Alienació inversions reals

0,00

Capítol VII. Transferències de capital

307.014,75

Capítol VIII. Actius financers

180.000,00

Capítol IX. Passius financers

2.484.210,72

TOTAL

119.715.054,88


Despeses

DESPESES - CRÈDITS INICIALS

PRESSUPOST
2022

Capítol I. Despeses de Personal

        39.940.450,16

Capítol II. Despeses en Béns i Serveis

        45.952.664,69

Capítol III. Despesa Financera

             363.137,03  

Capítol IV. Transferències Corrents

        24.508.812,46

Capítol V. Fons contingència

             500.000,00  

Capítol VI. Inversions Reals

          2.189.225,47  

Capítol VII. Transferències de Capital

                60.416,66  

Capítol VIII. Variació Actius Financers

          1.868.367,24  

Capítol IX. Variació Passius Financers

          4.301.981,17  

TOTAL

     119.715.054,88

Patronat municipal de la música

Despeses

DESPESES - CRÈDITS INICIALS

PRESSUPOST 2022

Capítol I. Despeses de Personal

915.473,71

Capítol II. Despeses en Béns i Serveis

49.300,29

Capítol III. Despesa Financera

0,00

Capítol IV. Transferències Corrents

8.000,00

Capítol V. Fons contingència

0,00

Capítol VI. Inversions Reals

4.163,30

Capítol VII. Transferències de Capital

0,00

Capítol VIII. Actius financers

0,00

Capítol IX. Passius financers

0,00

TOTAL

976.937,30

 

Ingressos

INGRESSOS - PREVISIONS INICIALS

PRESSUPOST 2022

Capítol I. Impostos Directes

0,00

Capítol II. Impostos Indirectes

0,00

Capítol III. Taxes i altres ingressos

430.161,96

Capítol IV. Transferències Corrents

546.775,34

Capítol V. Ingressos Patrimonials

0,00

Capítol VI. Alienació inversions reals

0,00

Capítol VII. Transferències de capital

0,00

Capítol VIII. Actius financers

0,00

Capítol IX. Passius financers

0,00

TOTAL

976.937,30

Gramepark

PRESSUPOST 2022

INGRESSOS

DESPESES

Vendes

      90.000,00  

 Aprovisionaments

    707.906,66  

Prestacions de serveis i altres ingressos

 3.215.522,70  

 Despeses de personal

 2.489.487,13  

Variació d’existències

-     80.378,19  

 Dotacions per amortització i provisions

    446.930,85  

Subvencions explotació

 3.261.000,00  

 Altres despeses explotació

 2.554.541,15  

Imputació subvencions de capital no financer

      29.436,81  

 Despeses financeres

    312.297,31  

TOTAL INGRESSOS

 6.515.581,32  

 TOTAL DESPESES

 6.511.163,10  

Grameimpuls

PRESSUPOST 2022

INGRESSOS

DESPESES

Prestacions de serveis i altres ingressos

      338.000,00  

 Aprovisionaments

      473.278,76  

 Despeses de personal

   9.684.347,30  

Imputació de subvencions

      172.409,37  

 Dotacions per amortització

      320.000,00  

Subvencions explotació

 11.368.216,69  

 Altres despeses explotació

   1.400.500,00  

 Despeses financeres

            500,00  

TOTAL INGRESSOS

 11.878.626,06  

 TOTAL DESPESES

 11.878.626,06  

BressolGramenet

PRESSUPOST 2022

INGRESSOS

DESPESES

Prestacions de serveis i altres ingressos

 1.465.000,00  

 Aprovisionaments

    220.000,00  

 Despeses de personal

 2.914.820,00  

Imputació de subvencions

                 -    

 Dotacions per amortització

                 -    

Subvencions explotació

 2.020.000,00  

 Altres despeses explotació

    349.180,00  

 Despeses financeres

       1.000,00  

TOTAL INGRESSOS

 3.485.000,00  

 TOTAL DESPESES

 3.485.000,00