Pressupost municipal 2018


Visió global del Pressupost 2018

Fundació CIVIO

Accés a la plataforma CIVIO

Documents pressupost 2018

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació Modificació
icon 2018_AJT__Informe_Estabilitat.pdf 588 KB 09.05.2019 11:08
icon 2018_AJT__Informe_Liquidacio.pdf 1 MB 09.05.2019 11:08
icon 2018_Informe_liquidacio_PMM.pdf 571 KB 09.05.2019 11:08
icon EDICTE. Aprovació definitiva

Publicat al BOPB del 27 de desembre de 2017.

69 KB 11.01.2018 09:40
icon EDICTE. Aprovació incial pressupost 2018

Publicat al BOPB del 8 de novembre de 2017

203 KB 11.01.2018 09:40
icon Informe d'aprovació definitiva del Pressupost 2018

Informe de l'Àrea de Serveis Interns amb la contesta a les al·legacions presentades.

4 MB 11.01.2018 10:30
icon Pressupost municipal 2018

Document complert.

21 MB 11.01.2018 10:16

Resum del pressupost 2018

PRESSUPOST AJUNTAMENT

ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Capítol I

32.970.322,72

Capítol I

33.410.014,76

Capítol II

3.168.900,00

Capítol II

36.630.506,00

Capítol III

9.879.172,46

Capítol III

1.098.857,82

Capítol IV

54.098.064,94

Capítol IV

19.810.025,83

Capítol V

538.400,00

Capítol V

500.000,00

Capítol VI

0

Capítol VI

3.001.026,08

Capítol VII

464.717,50

Capítol VII

3.358.658,72

Capítol VIII

180.000,00

Capítol VIII

180.000,00

Capítol IX

1.924.308,58

Capítol IX

5.234.796,99

TOTAL INGRESSOS

103.223.886,20

TOTAL DESPESES

103.223.886,20

PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL DE LA MUSICA

ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Capítol I

Capítol I

837.111,47

Capítol II

Capítol II

49.156,75

Capítol III

462.600,42

Capítol III

Capítol IV

430.831,10

Capítol IV

3.000,00

Capítol V

Capítol V

Capítol VI

Capítol VI

4.163.30

Capítol VII

Capítol VII

Capítol VIII

Capítol VIII

Capítol IX

Capítol IX

TOTAL INGRESSOS

893.431,52

TOTAL DESPESES

893.431,52

PRESSUPOST GRAMEPARK

ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Vendes

2.047.149,62

Aprovisionaments

312.284,90

Prestacions de serveis

2.816.147,68

Despeses de personal

1.882.329,02

 

-1.806.986,52

Dotacions amortització i deterioraments 

431.659,02

Variació existències

Subvencions explotació

1.619.147,00

Altr. Despeses explotació

1.525.067,06

Imputació Subvencions immobilitzat no financer

805.318,81

 

 

Ingressos financers

 

Despeses financeres

1.323.368,96

Ingressos extraordinaris

 

Despeses extraordinàries

 

TOTAL INGRESSOS

5.480.776,59

TOTAL DESPESES

5.474.708,96

PRESSSUPOST GRAMEIMPULS

ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Vendes

 

Aprovisionaments

548.611,87

Prestacions de serveis

559.812,20

 

8.043.391,55

i altres ingressos

Despeses de personal

 

9.354.099,21

Dotacions amortització i deterioraments 

165.000,00

Subvencions explotació

Imputació Subvencions immobilitzat no financer

68.242,01

Altres despeses

1.224.650,00

d’explotació

Ingressos financers

 

Despeses financeres

500

 

 

Despeses extraordinàries

 

Ingressos extraordinaris

TOTAL INGRESSOS

9.982.153,42

TOTAL DESPESES

9.982.153,42