Pressupost 2021

Pressupost 2021

Aprovació definitiva

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació Modificació
icon Pressupost 2021- Aprovació definitiva

Ajuntament, Patronat Municipal de la Música, Gramepark i Grameimpuls

20 MB 23.12.2020 11:09

Pressupost 2021

Aprovació inicial

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació Modificació
icon 2021_BOPB_CALENDARI_FISCAL_PUBLICACIO.pdf 165 KB 07.01.2021 14:16
icon Aprovació inicial pressupost 2021

EDICTE

209 KB 17.11.2020 11:19
icon Organigrama_2021_web.pdf 3 MB 12.04.2021 13:45
icon Pressupost 2021- Aprovació inicial

Ajuntament, Patronat Municical de la Música, Gramepark i Grameimpuls

14 MB 20.11.2020 14:20
icon Memòria explicativa pressupost 2021 (aprovació incicial)

Memòria explicativa del pressupost per l'exercici 2021 aprovat inicialment

5 MB 23.11.2020 13:02

Les dades bàsiques del pressupost 2021

Aprovació inicial 16/11/2020 Aprovació definitiva 21/12/2020

PRESSUPOST AJUNTAMENT

INGRESSOS (per capítols)

DESPESES (per capítols)

I. Impostos directes

35.426.304,26

I. Despeses de personal

38.350.317,76

II. Impostos indirectes

2.569.800,00

II. Despeses de funcionament

43.223.248,93

III. Taxes, preus públics i contribucions especials

11.000.090,55

III. Despesa financera

524.254,77

IV. Subvencions i transferències corrents

58.486.145,22

IV. Subvencions i transferències corrents

21.490.012,37

V. Ingressos patrimonials

468.200,00

V. Fons de Contingència

500.000,00

VI. Alienació d'inversions reals

0,00

VI. Inversions reals

3.722.955,06

VII. Subvencions i transferències  de capital

196.980,71

VII. Subvencions i transferències de capital

2.400.000,00

VIII. Actius financers

180.000,00

VIII. Actius financers

180.000,00

IX. Passius financers

5.925.974,35

IX. Passius financers

3.862.706,20

TOTAL INGRESSOS

114.253.495,09

TOTAL DESPESES

114.253.495,09

PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

INGRESSOS (per capítols)

DESPESES (per capítols)

I. Impostos directes

0,00

I. Despeses de personal

898.361,75

II. Impostos indirectes

0,00

II. Despeses de funcionament

49.300,29

III. Taxes, preus públics i contribucions especials

448.050,00

III. Despesa financera

0,00

IV. Subvencions i transferències corrents

511.775,34

IV. Subvencions i transferències corrents

8.000,00

V. Ingressos patrimonials

0,00

V. Fons de Contingència

0,00

VI. Alienació d'inversions reals

0,00

VI. Inversions reals

4.163,30

VII. Subvencions de capital

0,00

VII. Subvencions i transferències de capital

0,00

VIII. Actius financers

0,00

VIII. Actius financers

0,00

IX. Passius financers

0,00

IX. Passius financers

0,00

TOTAL INGRESSOS

959.825,34

TOTAL DESPESES

959.825,34

PRESSUPOST GRAMEPARK S.A.

INGRESSOS

DESPESES

Vendes

           60.000,00  

 Aprovisionaments

         455.472,92  

Prestacions de serveis i altres ingressos

      3.364.759,27  

 Despeses de personal

      2.375.506,27  

Variació d’existències

-          54.205,00  

 Dotacions per amortització i provisions

         436.899,94  

Subvencions explotació

      2.761.000,00  

 Altres despeses explotació

      2.517.272,55  

Imputació subvencions de capital no financer

           29.436,81  

 Despeses financeres

        365.841,21  

TOTAL INGRESSOS

      6.160.991,08  

 TOTAL DESPESES

    6.150.992,89  

RESULTAT (BENEFICI)

             9.998,19  

 RESULTAT (PÈRDUES)

 

PRESSUPOST DE GRAMEIMPULS, S.A.

INGRESSOS

DESPESES

Prestacions de serveis i altres ingressos

      457.291,69  

Aprovisionaments

      343.245,95  

Subvencions explotació

   7.102.998,29  

Despeses de personal

   5.873.795,76  

Imputació subvenció immobilitzat no financeres

      156.159,73  

Dotacions per amortització

      320.000,00  

TOTAL INGRESSOS

   7.716.449,71  

Altres despeses explotació

   1.178.908,00  

RESULTAT

                   -    

Despeses financeres

            500,00  

 TOTAL DESPESES

   7.716.449,71