Informes d'execució trimestral 2022

Us presentem la informació detallada, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials:

Font Intervenció Municipal

Darrera actualització gener 2023

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació Modificació
icon Execucio_trimestral_1er_trimestre_2022.pdf 4 MB 09.01.2023 08:03
icon Execucio_trimestral_2n_trimestre_2022.pdf 643 KB 09.01.2023 08:03
icon Execucio_trimestral_3er_trimestre_2022.pdf 645 KB 09.01.2023 08:04

Atès que el Ple, en sessió de data 20 de desembre de 2021, va aprovar el Pressupost de l’exercici 2022 i les Bases d’Execució del Pressupost 2022, que en el seu article 15 estableix que la Intervenció General Municipal remetrà al Ple de l’entitat per conducte de la Presidència,  i per trimestres vençuts l’execució dels seus pressupostos,  excepte el corresponent al 4t trimestre, que es remetrà en el moment de donar compte de la liquidació del pressupost