Informes d'execució trimestral del pressupost municipal 2020

Us presentem la informació detallada, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials:

Font: Intervenció General

FONT: Intervenció

Data d'actualització: Maig 2021

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació
icon Informe sobre l'execució pressupostària

3er trimestre 2020

633 KB
icon Informe sobre l'execució pressupostària

2on trimestre 2020

423 KB
icon Informe sobre l'execució pressupostària

1er trimestre 2020

2 MB

Atès que el Ple, en sessió de data 16 de desembre de 2019, va aprovar el Pressupost de l’exercici 2020 i les Bases d’Execució del Pressupost 2020, que en el seu article 15 estableix que la Intervenció General Municipal remetrà al Ple de l’entitat per conducte de la Presidència,  i per trimestres vençuts l’execució dels seus pressupostos,  excepte el corresponent al 4t trimestre, que es remetrà en el moment de donar compte de la liquidació del pressupost.