Ple del mes de juliol

Modificacions al pressupost 2018

Primer expedient

Aprovar la transferència de crèdits entre les aplicacions pressupostaries següents

A AMPLIAR

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ APLICACIO IMPORT
2200/43300/7700000 Subvencions a empreses privades 65.000,00
2018/2/SUBVE/1
  TOTAL 65.000,00

 A DISMINUIR

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ APLICACIO IMPORT
2401/93101/1600000 Seguretat Social 31.380,84
2401/93400/1200000 Sou base funcionaris A1 22.317,60
2401/93400/1210000 Complement destí funcionaris 11.301,56
  TOTAL 65.000,00

Segon expedient

Aprovar la transferència de crèdits entre les aplicacions pressupostaries següents

A DISMINUIR

Aplicació a disminuir

Import

Descripció del
Projecte/Aplicació

2401/92013/1600000

178.842,75

Seguretat Social

2401/92013/1300000

283.613,90

Retribucions bàsiques personal laboral

2401/92013/1200300

236.998,03

Retribució base funcionari C1

2401/92013/1210000

200.545,32

Complement destí funcionaris

TOTAL

900.000,00

 

A INCREMENTAR

Aplicació a incrementar

Import

Descripció del
Projecte/Aplicació

7810/15320/2100100

100.000,00

Manteniment via pública

7300/15210/4890600

250.000,00

Transferències a les famílies

7610/16300/2270001

300.000,00

Millora de la qualitat de la neteja viària

7610/16211/2270000

25.000,00

Neteja

7850/17100/2270000

25.000,00

Neteja

5210/33802/2269900

200.000,00

 

       Altres despeses

TOTAL

900.000,00

 

 

Tercer expedient

Expedient de modificació de crèdit de modalitat crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul•lació d’acord amb el detall següent

A disminuir: Baixes per anul·lació de crèdits

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÈS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESPESES

IMPORT

2018/2/EDIFI/29

ENVÀ PLUVIAL, PORXO I COBERTA CEIP MERCE RODOREDA

0000/87000

7900/32302/6320000

80.000,00

2018/2/EDIFI/25

TENDALL CEIP BEETHOVEN

0000/87000

7900/32302/6320000

10.000,00

2018/2/EDIFI/14

REFORMA DE LES PISTES DEL NOU OLIVERES

0000/87000

7900/34204/6320000

100.000,00

2018/2/EDIFI10

REPARACIONS ESCOLES (EMPATITZEM)

0000/87000

7900/32300/6320000

43.410,98

2018/2/EDIFI/5

INVERSIÓ NOVA EN EDIFICIS D'ENSENYAMENT

0000/87000

7900/32300/6320000

25.000,00

2018/2/CLIMA/1

REPARACIÓ CLIMATITZACIÓ BIBLIOTECA CENTRAL

0000/87000

7900/33211/6320000

100.000,00

2018/2/IFISO/7

CLIMATITZACIÓ POLICIA LOCAL

0000/87000

7900/13200/6320000

348.470,71

TOTAL

 

 

 

706.881,69

A ampliar: Crèdits extraordinaris

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÈS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESPESES

IMPORT

2018/2/MILLO/15

ADAPTACIÓ DE PASSOS DE VIANANTS DEL MUNICIPI

0000/87000

7810/15320/6090000

142.760,98

2018/2/MILLO/16

INSTAL·LACIÓ DE RADARS A LES ESCALES MECÀNIQUES

0000/87000

7810/15310/6090000

18.150,00

2018/2/MILLO/1

ADQUISICIÓ DE PLATAFORMES D'ACCÈS PER ALS ASCENSORS

0000/87000

7400/13400/6090001

18.000,00

2017/2/EDIFI/20

REHABILITACIÓ CAN CORONEL

0000/87000

7500/92000/6320100

100.000,00

2018/2/IFISO/9

TRASLLAT CIAPE

0000/87000

7500/93300/6320100

348.470,71

2018/2/HORTS/1

HORT DE CAN ZAM

0000/87000

7150/17200/6090000

79.500,00

TOTAL

 

 

 

706.881,69