PU-147 - Modificació puntual del PGM a l'illa delimitada pels carrers Santa Rosa, Sant Joaquim, Lluís Companys i av. Francesc Macià.

Aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 8 de febrer de 2008.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 5155 el 18/06/2008.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2007 / 029446 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.