PU-199/VP - Pla de mobilitat urbana i sostenible de Santa Coloma de Gramenet.

Aprovació Definitiva.

Aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en sessió del 27 de novembre de 2017.

- Publicació oficial:  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 7524 de 28/12/2017.

- Publicació municipal: Web municipal el 26/02/2018.

 

Documentació:

- Acta d'aprovació definitiva.

- Document I: Memòria.

- Document II: Programa d'actuacions.

- Document III: Annexos:

                                       Annex-1: Plànols.

                                       Annex-2: Actuacions en mobilitat durant el període 2011-2016.

                                       Annex-3: Diagnosi i participació.

                                       Annex-4: Resum del Pla d'acció per a la millora de la qualitat de l'aire.

                                       Annex-5: Extracte Pinta Verda.

                                       Annex-6: Estudi de superilles a la Ciutat.

- Document IV: Síntesi del PMU.

- Document V: Avaluació ambiental.