Urbanisme i obres d'infraestructura

69. Informació precisa sobre cadascuna de les obres més importants d'infraestructura que estan en curs (Objectius de l'obra i responsable municipal; contractista/es responsable/s; import pressupostat; període d'execució).
70. Es tracta, almenys semestralment, informació sobre les obres d'infraestructura realitzades, i si escau les aprovades pendents d'execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.)
71. Es publiquen els indicadors: a) Inversió en infraestructures per habitant i b) Proporció d'ingressos de l'Urbanisme sobre els ingressos totals. (s'indicaran a la web els conceptes inclosos com a Ingressos urbanístics: Llicències urbanístiques, IBI, *ICIO, aprofitament urbanístic, alienació de terrenys, etc).