Subministradors i costos dels serveis

58. Es publica la llista i/o la quantia de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i contractistes més importants de l'Ajuntament.
59. Es publica informació sobre el Cost efectiu dels serveis prestats per l´Ajuntament. ( en base a la normativa de l`Ordre HAP /2075/2014).