Canals i característiques de l'accés a la informació

72. La web i/o el portal de transparència de l'Ajuntament destina un espai destacat o secció, fàcilment visible i clarament identificable, per difondre el dret d`accés a la informació i per facilitar l`accés a aquest procediment administratiu.
73. Existeix i està habilitat un procediment administratiu presencial (no electrònic) per l' exercici del dret d`accés a la informació, i s'ofereix si escau al interessat/ada informació sobre els passos a seguir, horaris i requisits.
74. Es posa a disposició a la secció o portal de transparència de l'Ajuntament, un formulari web-o un canal electrònic-per formular sol·licituds d´accés a la informació pública.
75. El canal electrònic de sol·licitud d'accés permet diversos tipus d'identificació del interessat, tals com una direcció d'email, autenticació electrònica ordinària(v.g. usuari i password), que no precisa de l'obtenció/instal·lació de certificats digitals i/o aportació de dades fiscals.
76. El canal electrònic de sol·licitud d'accés a la informació permet, d'una forma igualment accessible, donar seguiment a la tramitació de la petició per part del interessat/ada, o existeix un seguiment centralitzat de la gestió d`aquests expedients que permet conèixer la seva situació.
77. Es facilita des de la web (o si escau al portal de transparència) de l`Ajuntament un canal fàcil i accessible per la formulació de queixes o suggeriments em relació amb l'accés a l'informació.