Reclamacions i avaluació del Dret d'accés a la informació

78. Es difon d`una forma senzilla i clara a la web o en el portal de transparència de l'Ajuntament, les condicions i els procediment per presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació.
79. Està operativa i clarament visible en la web el àrea o entitat municipal responsable davant la qual presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació.
80. Es publicita a la web o al portal de transparència de l'Ajuntament, informació estadística amb periodicitat bimestral almenys, de dades relatives a: Número de sol·licituds d'accés a la informació rebudes; resoltes dintre del termini; desestimades, en tot o en part; i resum temàtic general de les sol·licituds d`accès a la informació rebuda.