Ple ordinari setembre (26/9/2023)

El Ple municipal en la sessió ordinària de data 26 de setembre de 2023, a proposta del Primer Tinent d’Alcaldessa de l’àrea de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia, va aprovar inicialment l’expedient número 6 de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2023 que a la seva part resolutiva contenia:

 

Expedient de modificació de crèdit número 6/2023:

PRIMER.- APROVAR una modificació de crèdit en la modalitat de transferència de crèdit d’acord amb el detall següent:

 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A AUGMENTAR

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

7610

16300

2270000

-

Neteja i recollida d’escombraries

25.060,77

TOTAL

25.060,77

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A DISMINUÏR

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

7630

33000

2270000

-

Neteja

16.966,22

7630

43120

2270000

-

Neteja

8.094,55

TOTAL

25.060,77

SEGON.-  CONTINUAR amb la tramitació establerta als articles 177 i 179 del TRLLRHL sotmetent l’esmentat expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin formular les objeccions i suggeriments que considerin adients.

 

TERCER.-  CONSIDERAR definitivament aprovat aquest expedient en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment envers el mateix en el transcurs del termini d’exposició pública.

 

QUART.- TRASLLADAR aquest acord al Servei de Comptabilitat.”

Aprovats inicialment pel Ple, aquest expedient romandrà exposat al públic als Serveis Econòmics de l’Ajuntament durant el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, d’acord amb els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març  pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en endavant TRLLRHL. 

Transcorregut aquest  termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquest expedient s’entendrà aprovat definitivament. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les d’acord amb el que estableix l’article 170 del TRLLRHL.

 

Santa Coloma de Gramenet, a data 27 de setembre de 2023

Primer tinent d'alcaldessa de l'àrea de promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia.

Esteve Serrano Ortín