Ple ordinari març (27/3/2023)

                                  

El ple municipal en la sessió ordinària de data 27 de març de 2023, a proposta de la segona tinenta d’Alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència, va aprovar l’expedient número 1 de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2023 que en la seva part dispositiva contenia:

 

Expedient de modificació de crèdit número 1/2023:

 

PRIMER.- APROVAR una modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per al finançament d’operacions pendents d’aplicar al pressupost de l’exercici 2022, d’acord amb el detall següent:

 

ESTAT DE DESPESES

Aplicació pressupostària a augmentar

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

1300

23117

2219900

-

Altres Subministraments

18.100,85

1300

23117

2279910

-

Contractes activitats artístiques i culturals

45.090,08

3100

13200

2210400

-

Vestuari

6.483,03

3100

13200

2219900

-

Altres Subministraments

77,72

3100

13200

2279900

-

Altres treballs realitzats altres empreses i professionals

192.764,93

4800

34100

2080000

-

Arrendament altre immobilitzat material

44.730,19

5210

33210

2279900

-

Contractes desenvolupament serveis

11.272,36

5210

33211

6250000

2022 3 MOBIL 1 1

Mobiliari

5.378,29

5210

33802

2040000

-

Arrendament de material de transport

13.003,54

5210

33802

2219900

-

Altres Subministraments

16.323,90

5210

33802

2270100

-

Seguretat

42.550,56

5411

33402

2030000

-

Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge

18.247,68

5412

33401

2030000

-

Lloguer de maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge

1.681,90

5415

33213

2030000

-

Arrendament de maquinaria, instal·lacions i utillatge

3.163,55

6400

23121

2270100

-

Seguretat

46,14

6400

23121

4890100

-

Altres transferències

2.500,00

6533

23102

2030000

-

Arrendament maquinària, instal·lacions i utillatge

5.444,89

SUBTOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI

426.859,61

1300

23117

2279909

-

Contractes desenvolupament serveis + CIBA

37.854,80

1500

92404

2219900

-

Altres subministraments PAM

3.040,32

1500

92405

2269900

-

Altres despeses-regidories de districtes

18.143,95

2430

92017

2279900

-

Contractes desenvolupament serveis

599,70

2900

92005

2210300

-

Combustibles

6.373,05

3100

13200

2140100

-

Manteniment i neteja de vehicles

25.588,73

4800

34201

2279919

-

Serveis de consergeria

112.450,65

5210

33802

2030000

-

Arrendament de maquinària, instal·lacions i utillatge

171.815,97

5210

33802

2200100

-

Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

2.230,03

5210

33802

2269900

-

Altres despeses

14.170,65

5210

33802

2270600

-

Estudis i treballs tècnics

1.452,00

5210

33802

2279909

-

Contractes desenvolupament serveis

60.841,47

5210

33802

2279910

-

Contractes activitats artístiques i culturals

36.591,95

5411

33402

2219900

-

Altres subministraments

58,08

5411

33402

2279909

-

Contractes desenvolupament serveis

4.921,86

5411

33402

2279910

-

AMP Contractes activitats artístiques i culturals

5.355,64

5412

33401

2279910

-

AMP Contractes activitats artístiques i culturals

968,00

5413

33302

2230000

-

Transports

1.051,13

5413

33302

2279909

-

Contractes desenvolupament serveis

4.531,50

5415

33211

2200100

-

Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca C

3.907,74

5415

33212

2279910

-

Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Can

198,00

5415

33214

2200100

-

Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca F

1.500,00

6400

23121

2279909

-

Contractes desenvolupament serveis

13.147,44

6533

23101

4800000

-

CD3 Subvenció dèficit explotació concessionari SAD

61.263,25

6900

23105

2279909

-

Contractes desenvolupament serveis

362.880,77

7910

16500

2210000

-

Energia elèctrica. Enllumenat públic

247.255,45

7910

16501

2210000

-

Energia elèctrica. Semàfors

11.861,27

7910

16502

2210000

-

Energia elèctrica. Escales

30.455,52

7910

32300

2210000

-

Energia elèctrica. Ensenyament

182.809,92

7910

33000

2210000

-

Energia elèctrica. Cultura

124.187,51

7910

34201

2210000

-

Energia elèctrica. Esports

122.004,78

7910

43120

2210000

-

Energia elèctrica. Mercats

40.499,32

7910

92000

2210000

-

Energia elèctrica. Administració general

134.536,33

SUBTOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT

1.844.546,78

TOTAL GENERAL

2.271.406,39

ESTAT D'INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA

Concepte d'ingrés

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Econòmic

0000

87000

-

Romanent de tresoreria per a despeses generals

2.271.406,39

TOTAL

2.271.406,39

 

 

SEGON.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A AUGMENTAR

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

7400

15100

4890400

 -

CD2 Conveni Associació cultural 48h Open House

12.000,00

TOTAL

12.000,00

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A DISMINUÏR

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

7400

15100

2270600

 -

Estudis i treballs tècnics

12.000,00

TOTAL

12.000,00

 

TERCER.- CONTINUAR amb la tramitació establerta als articles 177 i 179 del TRLLRHL sotmetent l’esmentat expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin formular les objeccions i suggeriments que considerin adients.

 

QUART.- CONSIDERAR definitivament aprovat aquest expedient en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment envers el mateix en el transcurs del termini d’exposició pública.

 

CINQUÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Servei de Comptabilitat.”

 

 

Aprovat inicialment pel Ple, aquest expedient romandrà exposat al públic als Serveis Econòmics de l’Ajuntament durant el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, d’acord amb els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març  pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en endavant TRLLRHL.

 

 

Transcorregut aquest  termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquest expedient s’entendrà aprovat de forma definitiva. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les d’acord amb el que estableix l’article 170 del TRLLRHL.

 

Santa Coloma de Gramenet, a data 28 de març de 2023.

 

 

 

La segona tinenta d’Alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència 

 

 

 

 

 

Blanca Padrós Amat