Ple ordinari abril (24/4/2023)

El ple municipal en la sessió ordinària de data 24 d’abril de 2023, a proposta de la segona tinenta d’Alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència, va aprovar els expedients número 2 i 3 de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2023 que en la seva part dispositiva contenien:

 

Expedient de modificació de crèdit número 2/2023:

 

PRIMER.- APROVAR una modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit d’acord amb el detall següent:

 

DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

2000

15000

8729000

2023 3 TRANS 2

CD1 Aportacions patrimonials a Gramepark,SA

104.608,76

2000

15000

4490300

2023 3 TRANS 2

CD1 Transferències a Gramepark,SA

400.000,00

TOTAL

504.608,76

INGRESSOS: AMB NOUS INGRESSOS

Descripció

Import

Orgànic

Econòmic

Projecte

2000

6800000

2023 3 TRANS 2

Reintegraments per operacions de capital

504.608,76

TOTAL

504.608,76

 

SEGON.- APROVAR una modificació de crèdit en la modalitat de transferència de crèdit d’acord amb el detall següent:

 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A AUGMENTAR

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

5150

23109

2260900

-

Actes i exposicions

12.000,00

TOTAL

12.000,00

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A DISMINUÏR

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

5150

23109

4890101

-

CD2 Conveni Associació Santa Coloma amb el Sàhara (Vacances en Pau per infants sahrauís).

12.000,00

TOTAL

12.000,00

 

TERCER.- CONTINUAR amb la tramitació establerta als articles 177 i 179 del TRLLRHL sotmetent l’esmentat expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin formular les objeccions i suggeriments que considerin adients.

 

QUART.- CONSIDERAR definitivament aprovat aquest expedient en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment envers el mateix en el transcurs del termini d’exposició pública.

 

CINQUÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Servei de Comptabilitat.”

 

Expedient de modificació de crèdit número 3/2023:

 

PRIMER.- APROVAR una modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari / suplement de crèdit d’acord amb el detall següent:

 

ESTAT DE DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT/ CRÈDIT EXTRAORDINARI

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

7500

34201

6320100

2023 2 REVIS 1

Edificis i altres construccions, inversió de reposició

35.170,23

7900

32302

6320020

2021 2 REHAB 1

Edificis i altres construccions, inversió de reposició - Escoles

33.842,48

7500

33701

6320000

2021 2 EDIFI 15

Edificis i altres construccions, inversió de reposició

24.775,60

7500

17100

6090000

2021 2 MILLO 7

Altres inv en infraestructures i béns destinats a l'ús general

67.360,34

7500

17200

6320000

2021 2 EDIFI 19

Edificis i altres construccions, inversió de reposició

60.000,00

7500

15220

6320100

2019 2 HABIT 1

Edificis i altres construccions, inversió de reposició

60.000,00

SUBTOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT

281.148,65

7500

32100

6250000

2021 2 EDIFI 16

Mobiliari

50.000,00

7500

34204

6250000

2018 2 EDIFI 35

Mobiliari

19.767,77

7000

34204

6320100

2018 2 EDIFI 35

Edificis i altres construccions, inversió de reposició

150.000,00

SUBTOTAL CRÉDIT EXTRAORDINARI

219.767,77

TOTAL GENERAL

500.916,42

ESTAT DE DESPESES: AMB BAIXES PER ANUL·LACIÓ

Aplicació pressupostària a disminuïr

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

7510

15310

6090000

2022 2 MILLO 9

Altres inversió en infraestructures i béns destinats a l'ús gener

200.000,00

7400

17100

6290000

2022 2 ESCUL 1

Altres inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis

30.000,00

7900

43120

6220000

2021 2 BIOSO 1

Edificis i altres construccions, inversió nova

43.000,00

7510

17100

6090001

2022 2 PARC 1

Altres inversions noves en infrastructures i bens destinats ús general

150.000,00

7510

15120

6100000

2022 2 ENDER 2

Altres inversions de reposició. Inversió en terrenys

56.000,00

7900

34200

6320000

2019 2 EDIFI 11

Edificis i altres construccions

21.916,42

TOTAL

500.916,42

FINANÇAMENT AFECTAT: ALTA DE PREVISIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

Agent

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Econòmic

0000

91303

BBVA (A48265169)

2023 2 REVIS 1

Préstecs entitat financera Programa de Crèdit Local - Revisions de preus dels contractes d’obres

35.170,23

0000

91303

BBVA (A48265169)

2021 2 EDIFI 16

Préstecs entitat financera Programa de Crèdit Local - Llar d'infants Amèrica-Prat de la Riba

50.000,00

0000

91303

BBVA (A48265169)

2021 2 REHAB 1

Préstecs entitat financera Programa de Crèdit Local - Rehabilitació parcial 6 equipaments fusteries simples a eficients

33.842,48

0000

91303

BBVA (A48265169)

2021 2 EDIFI 15

Préstecs entitat financera Programa de Crèdit Local - Obres a centres cívics

24.775,60

0000

91303

BBVA (A48265169)

2018 2 EDIFI 35

Préstecs entitat financera Programa de Crèdit Local - Reforma pavelló poliesportiu nou municipal

104.851,35

0000

91303

BBVA (A48265169)

2021 2 MILLO 7

Préstecs entitat financera Programa de Crèdit Local - Urbanització plaça delimitada entre carrers Washington i Cristòfol Colom

67.360,34

0000

91303

BBVA (A48265169)

2021 2 EDIFI 19

Préstecs entitat financera Programa de Crèdit Local - Rehabilitació coberta del centre d’educació ambiental

60.000,00

0000

91303

BBVA (A48265169)

2019 2 HABIT 1

Préstecs entitat financera Programa de Crèdit Local - Rehabilitació i adquisició d’habitatges per habitatge social

60.000,00

TOTAL

436.000,00

FINANÇAMENT AFECTAT: BAIXA DE PREVISIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

Agent

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Econòmic

0000

91303

BBVA (A48265169)

2022 2 MILLO 9

Préstecs entitat financera Programa de Crèdit Local - Adequació accés a Santa Coloma pel pont vell

200.000,00

0000

91303

BBVA (A48265169)

2022 2 ESCUL 1

Préstecs entitat financera Programa de Crèdit Local - Escultura donant de sang al parc Europa

30.000,00

0000

91303

BBVA (A48265169)

2022 2 PARC 1

Préstecs entitat financera Programa de Crèdit Local - Parc de Can Zam: Naturalització, Forestació i Jocs inclusius

150.000,00

0000

91303

BBVA (A48265169)

2022 2 ENDER 2

Préstecs entitat financera Programa de Crèdit Local - Enderrocament edificis de propietat municipal

56.000,00

TOTAL

436.000,00

 

 

 

 

 

 

FINANÇAMENT AFECTAT: ALTA DE DESVIACIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

Agent

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Econòmic

7500

91301

BANCO DE SABADELL (A08000143)

2018 2 EDIFI 35

Préstecs rebuts mig i llarg termini fora sector públic. Rehabilitació i adquisició d’habitatges per habitatge social

43.000,00

7300

91304

BBVA

(A48265169)

2018 2 EDIFI 35

Préstecs a llarg termini d'ens de fora del sector públic. Rehabilitació i adquisició d’habitatges per habitatge social

21.916,42

TOTAL

64.916,42

FINANÇAMENT AFECTAT: BAIXA DE DESVIACIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

Agent

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Econòmic

7500

91301

BANCO DE SABADELL (A08000143)

2021 2 BIOSO 1

Préstecs rebuts mig i llarg termini fora sector públic. Coberta biosolar al mercat de Singuerlin

43.000,00

7300

91304

BBVA

(A48265169)

2019 2 EDIFI 11

Préstecs a llarg termini d'ens de fora del sector públic. Coberta Prat de la Riba

21.916,42

TOTAL

64.916,42

 

 

SEGON.-  ANUL·LAR els compromisos d’ingrés al concepte d’ingrés 0000/91303 Préstecs entitat financera Programa de Crèdit local del pressupost d’ingressos de l’exercici 2023 d’acord amb el detall següent:

 

N. OPERACIÓ

DATA

REFERÈNCIA

PROJECTE

TERCER

CODI PRÉSTEC

IMPORT

120220013497

01/01/2023

12022008755

2022/2/MILLO/9

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (A48265169)

2022/1/BBVA2

200.000,00

120220013497

01/01/2023

12022008768

2022/2/ESCUL/1

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (A48265169)

2022/1/BBVA2

30.000,00

120220013497

01/01/2023

12022008760

2022/2/PARC/1

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (A48265169)

2022/1/BBVA2

150.000,00

120220013497

01/01/2023

12022008750

2022/2/ENDER/2

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (A48265169)

2022/1/BBVA2

56.000,00

TOTAL

436.000,00

 

 

TERCER.- APROVAR compromisos d’ingrés al concepte d’ingrés 0000/91303 Préstecs entitat financera Programa de Crèdit local del pressupost d’ingressos de l’exercici 2023 d’acord amb el detall següent:

 

PROJECTE

TERCER

CODI PRÉSTEC

IMPORT

2023/2/REVIS/1

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (A48265169)

2022/1/BBVA2

35.170,23

2021/2/EDIFI/16

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (A48265169)

2022/1/BBVA2

50.000,00

2021/2/REHAB/1

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (A48265169)

2022/1/BBVA2

33.842,48

2021/2/EDIFI/15

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (A48265169)

2022/1/BBVA2

24.775,60

2018/2/EDIFI/35

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (A48265169)

2022/1/BBVA2

104.851,35

2021/2/MILLO/7

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (A48265169)

2022/1/BBVA2

67.360,34

2021/2/EDIFI/19

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (A48265169)

2022/1/BBVA2

60.000,00

2019/2/HABIT/1

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (A48265169)

2022/1/BBVA2

60.000,00

 TOTAL

436.000,00

 

 

QUART.- CONTINUAR amb la tramitació establerta als articles 177 i 179 del TRLLRHL sotmetent l’esmentat expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin formular les objeccions i suggeriments que considerin adients.

 

CINQUÈ.- CONSIDERAR definitivament aprovat aquest expedient en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment envers el mateix en el transcurs del termini d’exposició pública.

 

SISÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Servei de Comptabilitat.“

 

Aprovats inicialment pel Ple, aquests expedients romandran exposats al públic als Serveis Econòmics de l’Ajuntament durant el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, d’acord amb els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març  pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en endavant TRLLRHL.

 

Transcorregut aquest  termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquests expedients s’entendran aprovats definitivament. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les d’acord amb el que estableix l’article 170 del TRLLRHL.

 

Santa Coloma de Gramenet, a data 25 d’abril de 2023

 

 

 

La segona tinenta d’Alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència 

 

 

 

 

Blanca Padrós Amat