Ple ordinari del mes de setembre (26/9/2022)

EDICTE

 

El ple municipal en la seva sessió celebrada en data 26 de setembre de 2022, a proposta de la segona tinenta d’Alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència, va aprovar l’expedient núm. 9 de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2022 que en la seva part dispositiva contenia:

 

 

Expedient de modificació de crèdit número 9/2022:

 

“PRIMER.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un crèdit extraordinari d’acord amb el detall següent:

 

A AUGMENTAR: CRÈDIT EXTRAORDINARI

Aplicació pressupostària a augmentar

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7500

17100

6290000

2021/2/BARRI/1

Altres inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis

31.712,27

TOTAL

31.712,27

A DISMINUÏR: BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a disminuir

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7500

23100

6320000

2018/2/EDUSI/5

Edificis i altres construccions, inversió de reposició

31.712,27

TOTAL

31.712,27

 

FINANÇAMENT AFECTAT: ALTA DE DESVIACIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

Agent

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Econòmic

7300

91304

BBVA (A48265169)

2021/2/BARRI/1

Préstecs a llarg termini d’ens fora de sector públic

31.712,27

TOTAL

31.712,27

FINANÇAMENT AFECTAT: BAIXA DE DESVIACIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

Agent

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Econòmic

7300

91304

BBVA (A48265169)

2018/2/EDUSI/5

Préstecs a llarg termini d’ens fora de sector públic

31.712,27

TOTAL

31.712,27

 

SEGON.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit d’acord amb el detall següent:

 

ESTAT DE DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a augmentar

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

2550

43200

2269900

-

Altres despeses

46.066,14

TOTAL

46.066,14

 ESTAT D'INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA

Concepte d'ingrés

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Econòmic

0000

8700000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

46.066,14

TOTAL

46.066,14

 

TERCER.-  APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit d’acord amb el detall següent:

 

ESTAT DE DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a augmentar

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

2950

32609

2269900

-

Altres despeses

14.365,01

TOTAL

14.365,01

 ESTAT D'INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA

Concepte d'ingrés

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Econòmic

0000

8700000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

14.365,01

TOTAL

14.365,01

 

QUART.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un crèdit extraordinari / suplement de crèdit d’acord amb el detall següent:

 

ESTAT DE DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT/ CRÈDIT EXTRAORDINARI

Aplicació pressupostària a augmentar

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

1120

92003

2260200

2017/2/EDUSI/10

Publicitat i propaganda

33.800,00

1120

92003

2219900

2017/2/EDUSI/10

Altres subministraments

16.200,96

1120

92003

2270600

2017/2/EDUSI/10

Estudis i treballs tècnics

18.933,00

SUBTOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT

68.933,96

1120

92003

6220000

2017/2/EDUSI/10

Inversions en edificis i altres construccions

4.000,00

SUBTOTAL CRÉDIT EXTRAORDINARI

4.000,00

TOTAL GENERAL

72.933,96

 ESTAT D'INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA

Concepte d'ingrés

Descripció

Import

Orgànic

Econòmic

0000

8700000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

72.933,96

TOTAL

72.933,96

 

CINQUÈ.-  APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit d’acord amb el detall següent:

 

DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a augmentar

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

6900

23105

2279909

-

Contractes desenvolupament de serveis

1.105.503,90

TOTAL

1.105.503,90

INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA

Concepte d'ingrés

Descripció

Import

Orgànic

Econòmic

0000

870000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

1.105.503,90

TOTAL

1.105.503,90

 

 

SISÈ.- CONTINUAR amb la tramitació establerta als articles 177 i 179 del TRLLRHL sotmetent l’esmentat expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin formular les objeccions i suggeriments que considerin adients.

 

SETÈ.- CONSIDERAR definitivament aprovat aquest expedient en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment envers el mateix en el transcurs del termini d’exposició pública.

 

VUITÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Servei de Comptabilitat.”

 

Aprovat inicialment pel Ple, aquest expedient romandrà exposat al públic als Serveis Econòmics de l’Ajuntament durant el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, d’acord amb els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març  pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en endavant TRLLRHL.

 

Transcorregut aquest  termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquest expedient s’entendrà aprovat de forma definitiva. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les d’acord amb el que estableix l’article 170 del TRLLRHL.

 

Santa Coloma de Gramenet, a 27 de setembre de 2022

 

 

 

La segona tinenta d’Alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blanca Padrós Amat