Ple ordinari del mes d'octubre (2/11/2022)

EDICTE

 

El ple municipal en la seva sessió celebrada en data 2 de novembre de 2022, a proposta de la segona tinenta d’Alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència, va aprovar els expedients núm. 10 de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2022 i 11 de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2022 que en la seva part dispositiva contenien:

 

Expedient de modificació de crèdit número 10/2022:

 

“PRIMER.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un crèdit extraordinari / suplement de crèdit d’acord amb el detall següent:

 

ESTAT DE DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT/ CRÈDIT EXTRAORDINARI

Aplicació pressupostària a augmentar

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7900

32300

6320100

2021/2/EDIFI/6

Inversió de reposició

209.581,50

7900

33300

6320000

2022/2/EDIFI/14

Inversió de reposició associada a funcionament de servei

20.000,00

7900

33300

6220000

2022/2/EDIFI/14

Inversió nova associada al funcionament de servei

20.000,00

7900

33300

6230000

2022/2/EDIFI/14

Inversió en maquinaria, instal·lacions tècniques i utillatge

10.000,00

7900

33210

6320100

2022/2/EDIFI/14

Inversió de reposició associada a biblioteques

20.000,00

7900

33210

6220100

2022/2/EDIFI/14

Inversió nova associada a biblioteques

20.000,00

7900

34201

6320100

2021/2/EDIFI/1

Inversió de reposició associada al funcionament de servei

90.000,00

7900

32300

6230200

2022/2/EDIFI/3

Inversió de reposició associada a centres docents

100.000,00

SUBTOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT

489.581,50

7900

43120

6320000

2022/2/EDIFI/15

Inversió de reposició associada al funcionament de servei

20.000,00

7900

43120

6220000

2022/2/EDIFI/15

Inversió nova associada al funcionament de servei

20.000,00

7900

43120

6230000

2022/2/EDIFI/15

Inversió en maquinaria, instal·lacions tècniques i utillatge

10.000,00

SUBTOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI

50.000,00

TOTAL GENERAL

539.581,50

ESTAT DE DESPESES: AMB BAIXES PER ANUL·LACIÓ

Aplicació pressupostària a disminuir

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7500

92000

6320102

2021/2/EDIFI/8

Edificis i altres construccions, inversió reposició

65.581,50

7900

92000

6320100

2021/2/EDIFI/7

Inversió reposició

374.000,00

7900

92000

2120100

-

Manteniment d'edificis (Administració General)

89.817,86

7900

92000

2130100

-

Manteniment d'instal·lacions (Administració General)

10.182,14

TOTAL

539.581,50

 

 

 

FINANÇAMENT AFECTAT: ALTA DE DESVIACIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

Agent

Projecte

6230000Descripció

Import

Orgànic

Econòmic

7300

91304

BBVA (A48265169)

2021/2/EDIFI/6

Préstecs llarg termini d'ens fora de sector públic

65.581,50

0000

91303

BBVA (A48265169)

2022/2/EDIFI/15

Préstecs entitat financera programa crèdit local

50.000,00

0000

91303

BBVA (A48265169)

2022/2/EDIFI/14

Préstecs entitat financera programa crèdit local

90.000,00

0000

91303

BBVA (A48265169)

2021/2/EDIFI/1

Préstecs entitat financera programa crèdit local

90.000,00

0000

91303

BBVA (A48265169)

2021/2/EDIFI/6

Préstecs llarg termini d'ens fora de sector públic

144.000,00

TOTAL

439.581,50

FINANÇAMENT AFECTAT: BAIXA DE DESVIACIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

Agent

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Econòmic

7300

91304

BBVA (A48265169)

2021/2/EDIFI/8

Préstecs a llarg termini d'ens de fora de sector públic

65.581,50

0000

91303

BBVA (A48265169)

2021/2/EDIFI/7

Préstecs entitat financera Programa de Crèdit Local

374.000,00

TOTAL

439.581,50

 

SEGON.- CONTINUAR amb la tramitació establerta als articles 177 i 179 del TRLLRHL sotmetent l’esmentat expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin formular les objeccions i suggeriments que considerin adients.

 

TERCER.- CONSIDERAR definitivament aprovat aquest expedient en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment envers el mateix en el transcurs del termini d’exposició pública.

 

QUART.- TRASLLADAR aquest acord al Servei de Comptabilitat.”

 

Expedient de modificació de crèdit número 11/2022:

 

“PRIMER.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit d’acord amb el detall següent:

 

A AUGMENTAR: SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a augmentar

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7500

32300

6320100

2021/2/EDIFI/14

Edificis i altres construccions, inversió de reposició

383.863,93

TOTAL

383.863,93

 

A DISMINUÏR: BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a disminuir

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7900

32302

6320020

2021/2/REHAB/1

Edificis i altres construccions, inversió reposició - Escoles

383.863,93

TOTAL

383.863,93

 

 

FINANÇAMENT AFECTAT: BAIXA DE DESVIACIÓ

Concepte d'ingrés

Agent finançador

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Econòmic

7000

76400

AMB  (P0800258F)

2021/2/REHAB/1

Subvencions Àrea Metropolitana de Barcelona

383.863,93

TOTAL

383.863,93

FINANÇAMENT AFECTAT: ALTA DE DESVIACIÓ

Concepte d'ingrés

Agent finançador

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Econòmic

7000

76400

AMB (P0800258F)

2021/2/EDIFI/14

Subvencions Àrea Metropolitana de Barcelona

383.863,93

TOTAL

383.863,93

 

SEGON.-  APROVAR LA BAIXA DEL COMPROMÍS D’INGRÉS per concepte de despeses derivades de la rehabilitació parcial 6 equipaments de fusteries simples a fusteries eficients, en el marc del Pla de Sostenibilitat Ambiental (PSA), d’acord amb les dades següents:

 

Nº OPERACIÓ D'INGRÉS

 AGENT

CONCEPTE D'INGRÉS

DESCRIPCIÓ

PROJECTE DE DESPESES

IMPORT

120210007383

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (P0800258F)

7000/76400

Subvencions Àrea Metropolitana de Barcelona

2021/2/REHAB/1 - Rehabilitació parcial de 6 equipaments de fusteries simples a fusteries eficients

383.963,93

 

 

TERCER.-  APROVAR L’ALTA D’UN COMPROMÍS D’INGRÉS per concepte d’inversions a escoles de la ciutat, en el marc del Pla de Sostenibilitat Ambiental (PSA) i d’acord amb les dades següents:

 

 

AGENT

CONCEPTE D'INGRÉS

DESCRIPCIÓ

PROJECTE DE DESPESES

IMPORT

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (P0800258F)

7000/76400

Subvencions Àrea Metropolitana de Barcelona

2021/2/EDIFI/14 - Inversions a escoles de la ciutat

383.963,93

 

 

QUART.- CONTINUAR amb la tramitació establerta als articles 177 i 179 del TRLLRHL sotmetent l’esmentat expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin formular les objeccions i suggeriments que considerin adients.

 

CINQUÈ.- CONSIDERAR definitivament aprovat aquest expedient en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment envers el mateix en el transcurs del termini d’exposició pública.

 

SISÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Servei de Comptabilitat.”

 

Aprovats inicialment pel Ple, aquests expedients romandran exposats al públic als Serveis Econòmics de l’Ajuntament durant el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, d’acord amb els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març  pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en endavant TRLLRHL.

 

Transcorregut aquest  termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquests expedients s’entendran aprovats de forma definitiva. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les d’acord amb el que estableix l’article 170 del TRLLRHL.

 

Santa Coloma de Gramenet, a 4 de novembre de 2022.

 

 

La segona tinenta d’Alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blanca Padrós Amat