Ple ordinari del mes de juny (27/6/2022)

EDICTE

 

El ple municipal en la seva sessió celebrada en data 27 de juny de 2022, a proposta de la segona tinenta d’Alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència, va aprovar l’expedient núm. 5 de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2022, que en la seva part dispositiva contenia:

 

“PRIMER.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit d’acord amb el detall següent:

 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A AUGMENTAR

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

7610

16212

2270000

-

Neteja

4.525,00

TOTAL

4.525,00

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A DISMINUÏR

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

2710

92007

2269900

-

Altres despeses

4.525,00

TOTAL

4.525,00

SEGON.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit d’acord amb el detall següent:

 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A AUGMENTAR

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

2000

15000

4490300

-

CD1 Transferències a Gramepark,SA

150.000,00

TOTAL

150.000,00

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A DISMINUÏR

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

6900

23104

4490300

-

CD1 Programa Pobresa energètica -Gramepark,SA

150.000,00

TOTAL

150.000,00

 

 

TERCER.-  APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit d’acord amb el detall següent:

 

DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a augmentar

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

4800

34201

2279919

-

Serveis de consergeria

177.902,83

2000

15000

4490300

-

CD1 Transferències a  Gramepark,SA

325.292,18

TOTAL

503.195,01

INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA

Concepte d'ingrés

Descripció

Import

Orgànic

Econòmic

0000

87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

503.195,01

TOTAL

503.195,01

 

QUART.-  APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit d’acord amb el detall següent:

 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A AUGMENTAR

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

7610

16300

2270000

-

Neteja i recollida d'escombraries

100.000,00

TOTAL

100.000,00

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A DISMINUÏR

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

7630

33000

227000

-

Neteja

29.107,12

7630

92000

227000

-

Neteja

70.892,88

TOTAL

100.000,00

 

 

CINQUÈ.-  CONTINUAR amb la tramitació establerta als articles 177 i 179 del TRLLRHL sotmetent l’esmentat expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin formular les objeccions i suggeriments que considerin adients.

 

SISÈ.- CONSIDERAR definitivament aprovat aquest expedient en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment envers el mateix en el transcurs del termini d’exposició pública.

 

SETÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Servei de Comptabilitat.”

 

 

Aprovat inicialment pel Ple, aquest expedient romandrà exposat al públic als Serveis Econòmics de l’Ajuntament durant el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, d’acord amb els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març  pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en endavant TRLLRHL.

 

Transcorregut aquest  termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquest expedient s’entendrà aprovat de forma definitiva. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les d’acord amb el que estableix l’article 170 del TRLLRHL.

 

Santa Coloma de Gramenet, a 28 de juny de 2022

 

 

 

La segona tinenta d’Alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència 

 

 

 

 

 

 

 

Blanca Padrós Amat