Ple ordinari del mes de juliol (25/7/2022)

EDICTE

 

El ple municipal en la seva sessió celebrada en data 25 de juliol de 2022, a proposta de la segona tinenta d’Alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència, va aprovar l’expedient núm. 6 de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2022, l’expedient núm. 7 de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2022 i l’expedient núm. 8 de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2022 que en la seva part dispositiva contenien:

 

Expedient de modificació de crèdit número 6/2022:

 

 

PRIMER.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit d’acord amb el detall següent:

 

DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a augmentar

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7300

15120

6000100

2022/2/ADQUI/9

Adquisició de sòl

505.974,88

TOTAL

505.974,88

INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA

Concepte d'ingrés

Descripció

Import

Orgànic

Econòmic

0000

87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

505.974,88

TOTAL

505.974,88

 

SEGON.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit d’acord amb el detall següent:

 

A AUGMENTAR: SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a augmentar

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7150

16221

6190001

2021 2 DEIXA 1

Altres inv de reposició en infrastr i bens dest us gral

70.000,00

7500

45200

6090000

2021 2 AIGUA 1

Altres inv en infraestructures i bens destinats a l’ús general

100.000,00

7120

43120

6220000

2021 2 BIOSO 1

Edificis i altres construccions, inversió nova

92.600,00

7500

15310

6190001

2017 2 EDUSI 5

Altres inv de reposició en infrastr i bens dest us gral

39.663,18

7500

17100

6190002

2018 2 MILLO 5

Altres inv de reposició en infrastr i bens dest us gral

27.598,25

TOTAL

329.861,43

 

 

A DISMINUÏR: BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a disminuir

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7500

15100

6190001

2017 2 EDUSI 3

Altres inversions en infraestructures

329.861,43

TOTAL

329.861,43

 

 

FINANÇAMENT AFECTAT: ALTA DE DESVIACIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

Agent

Projecte

Descripció projecte

Import

Orgànic

Econòmic

7150

91301

BANC DE SABADELL (A08000143)

2021 2 DEIXA 1

Deixalleria: millora de l'eficiència de les instal·lacions existents

70.000,00

7500

91301

BANC DE SABADELL (A08000143)

2021 2 AIGUA 1

Actuacions relacionades amb la futura xarxa d’aigües

100.000,00

7120

91301

BANC DE SABADELL (A08000143)

2021 2 BIOSO 1

Coberta biosolar al mercat de Singuerlín

92.600,00

7500

91301

BANC DE SABADELL (A08000143)

2017 2 EDUSI 5

Remodelació del Passatge Xiprer

39.663,18

7500

91301

BANC DE SABADELL (A08000143)

2018 2 MILLO 5

Plaça Alfons Comin fase I i connexió Valentí Escales amb Liszt

27.598,25

TOTAL

329.861,43

FINANÇAMENT AFECTAT: BAIXA DE DESVIACIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

Agent

Projecte

Descripció projecte

Import

Orgànic

Econòmic

7500

91301

BANC DE SABADELL (A08000143)

2017 2 EDUSI 3

Urbanització Sant Just

329.861,43

TOTAL

329.861,43

 

TERCER.-  APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit d’acord amb el detall següent:

 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A AUGMENTAR

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

2900

23105

2020100

-

Lloguers

45.227,00

TOTAL

45.227,00

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A DISMINUÏR

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

8400

93400

3110100

-

Despeses de formalització operacions de crèdit

30.000,00

8400

01101

3100200

-

Interessos préstec curt termini

15.227,00

TOTAL

45.227,00

 

 

QUART.-  CONTINUAR amb la tramitació establerta als articles 177 i 179 del TRLLRHL sotmetent l’esmentat expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin formular les objeccions i suggeriments que considerin adients.

 

CINQUÈ.- CONSIDERAR definitivament aprovat aquest expedient en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment envers el mateix en el transcurs del termini d’exposició pública.

 

SISÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Servei de Comptabilitat.”

 

 

Expedient de modificació de crèdit número 7/2022:

 

“PRIMER.- fer avinent la voluntat de concertació d’una operació de préstec per import de 7.653.909,64 euros per al finançament d’inversions conforme amb el detall següent:

 

PROJECTE DE DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

CODI

DESCRIPCIÓ

IMPORT

2022/3/TRANS/2

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A GRAMEIMPULS,SA

            500.000,00  

2021/3/TRANS/1

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

            800.000,00  

2022/2/EDUSI/1

COFINANÇAMENT PROJECTES EDUSI SMART CITY

            105.000,00  

2022/2/EDIFI/7

NOU AULARI IES LLUÍS MILLET

              50.000,00  

2021/2/EDIFI/19

REHABILITACIÓ COBERTA DEL CENTRE D'EDUCACIÓ AMBIENTAL ECOMETRÒPOLI

              55.529,61  

2022/2/CLIMA/1

NOVA CLIMATITZACIÓ CM GUINARDERA

              30.000,00  

2022/2/EDIFI/8

JOCS INFANTILS AL PATI DEL CEE JOSEP SOL

            150.000,00  

2021/2/EDIFI/16

LLAR D'INFANTS SITUADA ENTRE ELS CARRERS AMÈRICA I PRAT DE LA RIBA

            450.368,00  

2022/2/ADQUI/10

ACORD TRANSACCIONAL AMB REGESA

         1.323.599,40  

2022/2/ENDER/2

ENDERROCAMENT D'EDIFICIS DE PROPIETAT MUNICIPAL

              33.000,00  

2022/2/LEDS/2

INVERSIÓ EN LLUMINÀRIES LED A L'ENLLUMENAT MUNICIPAL

              56.650,81  

2022/2/MILLO/8

MOBILIARI URBÀ

              50.000,00  

2022/2/MILLO/7

OBRES D'ARRANJAMENT DE LA PLAÇA DE L'ESPAI CÍVIC RAVAL I APARCAMENT

              50.000,00  

2022/2/EDIFI/9

REHABILITACIÓ MONTURIOL, 20 PER ALLOTJAMENT DOTACIONAL

              50.000,00  

2022/2/ENDER/2

ENDERROCAMENT D'EDIFICIS DE PROPIETAT MUNICIPAL

              56.000,00  

2022/2/MUR/2

REFORÇAMENT MURS CARRER CABRERA I CARRER SANT JORDI

            120.000,00  

2022/2/MILLO/4

INVERSIÓ EN INFRAESTRUCTURES. REURBANITZACIÓ CARRER BARÓ

            120.280,95  

2022/2/MUR/1

RECONSTRUCCIÓ MUR DEL CARRER JOAN UBACH

            127.485,70  

2021/2/MILLO/16

PASSEIG FLUVIAL SAFARETJOS - NOU ITINERARI PEATONAL

            182.747,75  

2022/2/MILLO/9

ADEQUACIÓ ACCÉS A SANTA COLOMA PEL PONT VELL

            200.000,00  

2021/2/MILLO/12

URBANITZACIÓ DEL CARRER VINYALS

            294.647,92  

2022/2/MILLO/10

CAMPANYA ASFALT I VORERES

            300.000,00  

2022/2/MILLO/11

ADEQUACIÓ DE L'ESPAI OCUPAT PER L'ANTIC POLIESPORTIU DE CAN SISTERÉ A PLAÇA PÚBLICA

            301.366,93  

2022/2/MILLO/3

INVERSIÓ DE REPOSICIÓ DE CADENES DELS ACCESSOS MECÀNICS

            502.228,21  

2022/2/PARC/1

PARC DE CAN ZAM: NATURALITZACIÓ, FORESTACIÓ I JOCS INCLUSIUS

         1.100.000,00  

2019/2/HABIT/1

REHABILITACIÓ I ADQUISICIÓ D'HABITATGES PER HABITATGE SOCIAL

              53.000,00  

2021/2/EDIFI/10

HABITATGES DOTACIONALS PER A JOVES AL COMPLEX DE LES OLIVERES

              57.755,95  

2019/2/HABIT/1

REHABILITACIÓ I ADQUISICIÓ D'HABITATGES PER HABITATGE SOCIAL

            210.000,00  

2022/2/EDIFI/10

ADEQUACIÓ NOU ESPAI PEL CENTRE CÍVIC DEL RAVAL

              20.000,00  

2016/2/EDIFI/3

ESTUDIS TÈCNICS, DIRECCIÓ I EXECUCIÓ OBRES ARRANJAMENT DEFICIÈNCIES CONSTRUCTIVES

              29.248,41  

2022/2/EDIFI/12

NOUS DESPATXOS EBAS V

            150.000,00  

2022/2/EDIFI/13

NOU MUNTACÀRREGUES MERCAT DEL FONDO

              75.000,00  

2022/2/ESCUL/1

ESCULTURA DONANT DE SANG AL PARC EUROPA

              30.000,00  

2022/2/EDIFI/11

TANCAMENT DE LA PISTA COBERTA PRAT DE LA RIBA

              20.000,00  

TOTAL

         7.653.909,64  

 

 

SEGON.- Aprovar una modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit / crèdit extraordinari d’acord amb el detall següent:

 

ESTAT DE DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT/ CRÈDIT EXTRAORDINARI

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A AUGMENTAR

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Descripció

2000

24101

7490000

CD1 Transferències a Grameimpuls,SA

2022/3/TRANS/2

         500.000,00  

7500

32100

6220000

Edificis i construccions, inversió nova

2022/2/EDIFI/7

          50.000,00  

7500

17200

6320000

Edificis i construccions, inversió de reposició

2021/2/EDIFI/19

          55.529,61  

7500

32100

6220000

Edificis i construccions, inversió nova

2021/2/EDIFI/16

         450.368,00  

7300

15120

6000200

Adquisició de sòl

2022/2/ADQUI/10

      1.323.599,40  

7510

15120

6100000

Altres inversions de reposició. Inversió en terrenys

2022/2/ENDER/2

          33.000,00  

7830

16500

6330000

Inversió reposició maquinària, instal·lacions tècniques i utillage

2022/2/LEDS/2

          56.650,81  

7510

15120

6100000

Altres inversions de reposició. Inversió en terrenys

2022/2/ENDER/2

          56.000,00  

7500

15100

6190001

Altres inversions en infraestructures. Reurbanització C. Baró

2022/2/MILLO/4

         120.280,95  

7500

15320

6090000

Altres inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general

2021/2/MILLO/16

         182.747,75  

7500

15320

6190001

Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general

2021/2/MILLO/12

         294.647,92  

7810

15320

6190000

Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general

2022/2/MILLO/10

         300.000,00  

7500

17100

6090000

Altres inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general

2022/2/MILLO/11

         301.366,93  

7810

15310

6330000

Inversió de reposició de cadenes dels accessos mecànics

2022/2/MILLO/3

         502.228,21  

7510

17100

6090001

Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'ús general

2022/2/PARC/1

      1.100.000,00  

7500

15220

6320100

Reconversió de locals en habitatges

2019/2/HABIT/1

          53.000,00  

7500

15220

6220100

Oliveres. Residència i habitatge dotacional

2021/2/EDIFI/10

          57.755,95  

7500

15220

6320100

Reconversió de locals en habitatges

2019/2/HABIT/1

         210.000,00  

7500

34201

6320100

Edificis i altres construccions, inversió de reposició

2016/2/EDIFI/3

          29.248,41  

SUBTOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT

5.676.423,94

2000

15000

8729002

CD1 Transferències a Gramepark,SA aportacions patrimonials

2021/3/TRANS/1

         800.000,00  

7000

92500

6090000

Altres inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general

2022/2/EDUSI/1

         105.000,00  

7900

92400

6220000

Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis

2022/2/CLIMA/1

          30.000,00  

7510

32100

6220000

Edificis i construccions, inversió nova

2022/2/EDIFI/8

         150.000,00  

7850

15300

6250000

Mobiliari urbà

2022/2/MILLO/8

          50.000,00  

7510

17100

6190002

Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general

2022/2/MILLO/7

          50.000,00  

7510

15220

6320000

Edificis i altres construccions, inversió reposició

2022/2/EDIFI/9

          50.000,00  

7810

15100

6190000

Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general

2022/2/MUR/2

         120.000,00  

7500

15100

6190000

Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general

2022/2/MUR/1

         127.485,70  

7510

15310

6090000

Altres inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general

2022/2/MILLO/9

         200.000,00  

7510

92400

6320000

Edificis i altres construccions, inversió reposició

2022/2/EDIFI/10

          20.000,00  

7900

23100

6220000

Edificis i altres construccions, inversió nova

2022/2/EDIFI/12

         150.000,00  

7900

43120

6220000

Edificis i altres construccions, inversió nova

2022/2/EDIFI/13

          75.000,00  

7400

17100

6290000

Altres inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis

2022/2/ESCUL/1

          30.000,00  

7510

34201

6220000

Edificis i altres construccions, inversió nova

2022/2/EDIFI/11

          20.000,00  

SUBTOTAL CRÉDIT EXTRAORDINARI

1.977.485,70

TOTAL GENERAL

7.653.909,64

 ESTAT D'INGRESSOS: AMB OPERACIÓ DE CRÈDIT

CONCEPTE D'INGRÉS

Projecte

Import

Orgànic

Econòmic

Descripció

2000

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2022/3/TRANS/2

         500.000,00  

7500

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2022/2/EDIFI/7

          50.000,00  

7500

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2021/2/EDIFI/19

          55.529,61  

7500

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2021/2/EDIFI/16

         450.368,00  

7300

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2022/2/ADQUI/10

      1.323.599,40  

7510

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2022/2/ENDER/2

          33.000,00  

7830

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2022/2/LEDS/2

          56.650,81  

7510

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2022/2/ENDER/2

          56.000,00  

7500

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2022/2/MILLO/4

         120.280,95   

7500

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2021/2/MILLO/16

         182.747,75  

7500

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2021/2/MILLO/12

         294.647,92  

7810

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2022/2/MILLO/10

         300.000,00  

7500

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2022/2/MILLO/11

         301.366,93  

7810

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2022/2/MILLO/3

         502.228,21  

7510

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2022/2/PARC/1

      1.100.000,00  

7500

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2019/2/HABIT/1

          53.000,00  

7500

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2021/2/EDIFI/10

          57.755,95  

7500

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2019/2/HABIT/1

         210.000,00  

7500

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2016/2/EDIFI/3

          29.248,41  

SUBTOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT

5.676.423,94

2000

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2021/3/TRANS/1

         800.000,00  

7000

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2022/2/EDUSI/1

         105.000,00  

7900

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2022/2/CLIMA/1

          30.000,00  

7510

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2022/2/EDIFI/8

         150.000,00  

7850

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2022/2/MILLO/8

          50.000,00  

7510

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2022/2/MILLO/7

          50.000,00  

7510

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2022/2/EDIFI/9

          50.000,00  

7810

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2022/2/MUR/2

         120.000,00  

7500

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2022/2/MUR/1

         127.485,70  

7510

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2022/2/MILLO/9

         200.000,00  

7510

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2022/2/EDIFI/10

          20.000,00  

7900

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2022/2/EDIFI/12

         150.000,00  

7900

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2022/2/EDIFI/13

          75.000,00  

7400

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2022/2/ESCUL/1

          30.000,00  

7510

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2022/2/EDIFI/11

          20.000,00  

SUBTOTAL CRÉDIT EXTRAORDINARI

1.977.485,70

TOTAL GENERAL

7.653.909,64

 

 

TERCER.- Continuar la tramitació establerta a l’article 177 i 179 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals sotmetent l’expedient de modificació de crèdit aprovat al punt anterior a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província, perquè qualsevol persona interessada pugui formular aquelles objeccions i suggeriments que estimi adients

 

QUART.- Considerar definitivament aprovat l’expedient de modificació de crèdit anterior en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment en el termini d’informació pública.

 

CINQUÈ.- Traslladar aquest acord al Servei de Comptabilitat i a la Tresoreria Municipal.”

 

 

Expedient de modificació de crèdit número 8/2022:

 

“PRIMER.- MODIFICAR l’article 35 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici 2022 en el sentit següent:

 

ON DIU:

 

1. El fons de contingència regulat en l’article 31 de la Llei orgànica 2/2012 d’Estabilitat pressupostària està previst per necessitats urgents de caràcter no discrecional i no ajornables que puguin aparèixer durant l’exercici.

 

2. A partir de la sessió plenària del mes de setembre  es podrà utilitzar el fons de contingència per a les necessitats de despesa que es generin en les aplicacions vinculades a despeses de subministraments (llum, aigua, gas, carburants i telefonia) previ informe justificatiu del servei en el qual es posarà de manifest les causes de la desviació pressupostària i l’impacte pressupostari futur.  Tanmateix, el fons es podrà emprar per atendre a despeses que prèvia validació per part de la Direcció d’Economia i Finances donin compliment als requisits que s’esmenten a l’apartat primer d’aquest article.

 

3. En cas que no sigui necessària la utilització del fons de contingència, aquest podrà ser assignat a disminuir l’endeutament, en cas contrari, generarà superàvit pressupostari en compliment dels principis contemplats en la Llei d’Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera.

 

 

HA DE DIR:

 

1. El fons de contingència regulat en l’article 31 de la Llei orgànica 2/2012 d’Estabilitat pressupostària està previst per necessitats urgents de caràcter no discrecional i no ajornables que puguin aparèixer durant l’exercici.

 

2. A partir de la sessió plenària del mes de setembre  es podrà utilitzar el fons de contingència per a les necessitats de despesa que es generin en les aplicacions vinculades a despeses de subministraments (llum, aigua, gas, carburants i telefonia) previ informe justificatiu del servei en el qual es posarà de manifest les causes de la desviació pressupostària i l’impacte pressupostari futur.  Tanmateix, el fons es podrà emprar per atendre a despeses que prèvia validació per part de la Direcció d’Economia i Finances donin compliment als requisits que s’esmenten a l’apartat primer d’aquest article.

 

3. En cas que no sigui necessària la utilització del fons de contingència, aquest podrà ser assignat a disminuir l’endeutament, en cas contrari, generarà superàvit pressupostari en compliment dels principis contemplats en la Llei d’Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera.

 

4. Excepcionalment, es podrà acordar la utilització anticipada del fons de contingència abans de la sessió plenària de setembre per causes sobrevingudes i degudament justificades.

 

 

SEGON.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit d’acord amb el detall següent i CONDICIONAR-LA a l’aprovació del punt primer.

 

 

A AUGMENTAR: SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a augmentar

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7910

33000

2210000

-

Energia elèctrica - Cultura

246.879,00

7910

34201

2210000

-

Energia electrica - Esports

253.121,00

TOTAL

500.000,00

A DISMINUÏR: BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a disminuir

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

2000

92901

5000000

-

Fons contingència LOEPSF 2/2012

500.000,00

TOTAL

500.000,00

 

TERCER.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit d’acord amb el detall següent:

 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A AUGMENTAR

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

7910

16500

2210000

-

Energia elèctrica - Enllumenat públic

38.883,00

7910

16501

2210000

-

Energia elèctrica - Semàfors

3.393,00

7910

16502

2210000

-

Energia elèctrica - Escales

10.748,00

7910

33000

2210000

-

Energia electrica - Cultura

50.000,00

TOTAL

103.024,00

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A DISMINUÏR

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

7910

43120

2210000

-

Energia elèctrica - Mercats

53.024,00

7910

92000

2210000

-

Energia elèctrica - Administració general

50.000,00

TOTAL

103.024,00

 

QUART.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un crèdit extraordinari d’acord amb el detall següent:

 

A AUGMENTAR: CRÈDIT EXTRAORDINARI

Aplicació pressupostària a augmentar

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

2900

42500

8509000

-

Adquisició d’accions dins del sector públic

10.427,10

TOTAL

10.427,10

 

A DISMINUÏR: BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a disminuir

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7910

92000

2210000

-

Energia elèctrica - Administració general

10.427,10

TOTAL

10.427,10

 

 

CINQUÈ.-  APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit d’acord amb el detall següent:

 

DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a augmentar

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

4130

32301

4490300

-

CD1 Transferències a BressolGramenet,SA

300.000,00

TOTAL

300.000,00

INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA

Concepte d'ingrés

Descripció

Import

Orgànic

Econòmic

0000

8700000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

300.000,00

TOTAL

300.000,00

 

SISÈ.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit d’acord amb el detall següent:

 

A AUGMENTAR: SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a augmentar

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

2900

92005

2210400

-

Vestuari

33.423,34

TOTAL

33.423,34

A DISMINUÏR: BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a disminuir

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

2900

92021

6250100

2021/2/MOBIL/1

Mobiliari

33.423,34

TOTAL

33.423,34

 

 

SETÈ.- CONTINUAR amb la tramitació establerta als articles 177 i 179 del TRLLRHL sotmetent l’esmentat expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin formular les objeccions i suggeriments que considerin adients.

 

VUITÈ.- CONSIDERAR definitivament aprovat aquest expedient en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment envers el mateix en el transcurs del termini d’exposició pública.

 

NOVÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Servei de Comptabilitat.”

 

Aprovats inicialment pel Ple, aquests expedients romandran exposats al públic als Serveis Econòmics de l’Ajuntament durant el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, d’acord amb els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març  pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en endavant TRLLRHL.

 

Transcorregut aquest  termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquests expedients s’entendran aprovats de forma definitiva. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les d’acord amb el que estableix l’article 170 del TRLLRHL.

 

Santa Coloma de Gramenet, a 26 de juliol de 2022

 

 

 

La segona tinenta d’Alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blanca Padrós Amat