Ple ordinari del mes d'abril (25/4/2022)

 

EDICTE

 

El ple municipal en la seva sessió celebrada en data 25 d’abril de 2022, a proposta de la segona tinenta d’Alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència, va aprovar l’expedient núm. 3 de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2022, i va ratificar el Decret 3410/2022 de la segona tinenta d’Alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència  que en la seva part dispositiva contenien:

 

 

Expedient de modificació de crèdit número 3/2022:

 

 

PRIMER.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un crèdit extraordinari entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

A AUGMENTAR: CRÈDIT EXTRAORDINARI

Aplicació pressupostària a augmentar

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7500

23116

6220000

2022/2/CDDIA/1

Edificis i altres construccions. Inversió nova

379.804,19

TOTAL

379.804,19

A DISMINUÏR: BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a disminuir

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7500

15210

7490000

2017/2/EDIFI/18

CD1 Transferències a Gramepark,SA.  Rehabilitació Miguel Hernandez

379.804,19

TOTAL

379.804,19

FINANÇAMENT AFECTAT: ALTA DE DESVIACIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

Agent

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Econòmic

0000

91303

BBVA (A48265169)

2022/2/CDDIA/1

Préstecs entitat financera Programa de Crèdit Local

379.804,19

TOTAL

379.804,19

FINANÇAMENT AFECTAT: BAIXA DE DESVIACIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

Agent

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Econòmic

0000

91303

BBVA (A48265169)

2017/2/EDIFI/18

Préstecs entitat financera Programa de Crèdit Local

379.804,19

TOTAL

379.804,19

 

 

SEGON.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A AUGMENTAR

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

5210

33802

4890200

-

Transferències a famílies i institucions sense ànim de lucre

6.300,00

5210

33802

4890102

-

CD2 Conveni Carro de Baco

1.200,00

5210

33802

2030000

-

Arrendament de maquinària, instal·lacions i utillatge

19.000,00

TOTAL

26.500,00

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A DISMINUÏR

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

5210

33802

4890100

-

CD2 Conveni Gremi Firaires-Festa Major

26.500,00

TOTAL

26.500,00

 

 

TERCER.-  APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a augmentar

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

4800

34201

4890821

-

CD2 Centre Esportiu Raval

100.000,00 €

TOTAL

100.000,00 €

INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA

Concepte d'ingrés

Descripció

Import

Orgànic

Econòmic

0000

87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

100.000,00 €

TOTAL

100.000,00 €

 

 

QUART.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a augmentar

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

6900

23115

4890800

-

CP Fons d'ajuts socials

699.000,00

6900

23105

4800100

-

CP Transferències Serveis Socials

231.000,00

TOTAL

930.000,00

 

 

INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA

Concepte d'ingrés

Descripció

Import

Orgànic

Econòmic

0000

87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

930.000,00

TOTAL

930.000,00

 

 

CINQUÈ.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A AUGMENTAR

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

4800

34100

2260921

-

Actes i activitats esportives

4.500,00

TOTAL

4.500,00

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A DISMINUÏR

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

4800

34100

4890811

-

CD2 Futbol Sala Ràpid Santa Coloma - Torneig FS

4.500,00

TOTAL

4.500,00

 

 

SISÈ.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un crèdit extraordinari entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

 

A AUGMENTAR: CRÈDIT EXTRAORDINARI

Aplicació pressupostària a augmentar

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

4130

32301 

7490300

2021 2 ADQUI 20

CD1 Transferències de capital a BressolGramenet,SA

2.500,70

4130

32301 

7490300

2021 2 ADQUI 21

2.815,72

4130

32301 

7490300

2021 2 ADQUI 18

3.488,51

4130

32301 

7490300

2021 2 ADQUI 19

3.244,79

4130

32301 

7490300

2021 2 ADQUI 24

3.288,41

4130

32301 

7490300

2021 2 ADQUI 25

2.961,44

4130

32301 

7490300

2021 2 ADQUI 22

1.780,42

4130

32301 

7490300

2021 2 ADQUI 23

3.435,30

TOTAL

23.515,29

 

 

A DISMINUÏR: BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a disminuir

Projecte

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

4130

32301 

6230100

2021 2 ADQUI 20

Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge

2.500,70

4130

32301 

6230100

2021 2 ADQUI 21

2.815,72

4130

32301 

6230100

2021 2 ADQUI 18

3.488,51

4130

32301 

6230100

2021 2 ADQUI 19

3.244,79

4130

32301 

6230100

2021 2 ADQUI 24

3.288,41

4130

32301 

6230100

2021 2 ADQUI 25

2.961,44

4130

32301 

6230100

2021 2 ADQUI 22

1.780,42

4130

32301 

6230100

2021 2 ADQUI 23

3.435,30

TOTAL

23.515,29

 

 

SETÈ.- CONTINUAR amb la tramitació establerta als articles 177 i 179 del TRLLRHL sotmetent l’esmentat expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin formular les objeccions i suggeriments que considerin adients.

 

VUITÈ.- CONSIDERAR definitivament aprovat aquest expedient en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment envers el mateix en el transcurs del termini d’exposició pública.

 

NOVÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Servei de Comptabilitat.”

 

 

Decret 3410/2022

 

“Primer.- APROVAR una modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit d’acord amb el detall següent:

ESTAT DE DESPESES - A INCREMENTAR

MODALITAT

ORGANIC

PROGRAMA

ECONOMIC

PROJECTE

DESCRIPCIÓ PROJECTE

IMPORT

Suplement de crèdit

7810

17210

6190001

2022 2 NEXT 1

Implantació ZBE i senyalització

384.297,52

Suplement de crèdit

7810

15320

6190000

2021 2 MILLO 14

Passeig del Besòs

3.759,63

Suplement de crèdit

7510

15320

6190001

2022 2 NEXT 2

Passeig Salzereda fase III

26.525,03

Suplement de crèdit

7810

13400

6090000

2022 2 NEXT 3

Camins escolars

68.888,89

TOTAL

483.471,07

ESTAT DE DESPESES  - A DISMINUÏR

MODALITAT

ORGANIC

PROGRAMA

ECONOMIC

PROJECTE

DESCRIPCIÓ PROJECTE

IMPORT

Suplement de crèdit

7500

15320

6190001

2021 2 MILLO 9

Carrer Sants

483.471,07

TOTAL

483.471,07

 

 

 

FINANÇAMENT AFECTAT: ALTA DE DESVIACIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

Agent

PROJECTE

DESCRIPCIÓ PROJECTE

IMPORT

Orgànic

Econòmic

0000

91304

CAIXABANK,SA (A08663619)

2022 2 NEXT 1

Implantació ZBE i senyalització

384.297,52

0000

91304

2021 2 MILLO 14

Passeig del Besòs

3.759,63

0000

91304

2022 2 NEXT 2

Passeig Salzereda fase III

26.525,03

0000

91304

2022 2 NEXT 3

Camins escolars

68.888,89

TOTAL

483.471,07

FINANÇAMENT AFECTAT: BAIXA DE DESVIACIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

Agent

PROJECTE

DESCRIPCIÓ PROJECTE

IMPORT

Orgànic

Econòmic

0000

91304

CAIXABANK,SA (A08663619)

2021 2 MILLO 9

Carrer Sants

483.471,07

TOTAL

483.471,07

 

Segon.-  APROVAR una modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit d’acord amb el detall següent:

 

ESTAT DE DESPESES - A INCREMENTAR

MODALITAT

ORGANIC

PROGRAMA

ECONOMIC

PROJECTE

DESCRIPCIÓ PROJECTE

IMPORT

Suplement de crèdit

7810

15320

6190000

2021 2 MILLO 14

Passeig del Besòs

355.112,67

1.201,39

TOTAL

356.314,06

ESTAT DE DESPESES  - A DISMINUÏR

MODALITAT

ORGANIC

PROGRAMA

ECONOMIC

PROJECTE

DESCRIPCIÓ PROJECTE

IMPORT

Suplement de crèdit

7500

15320

6190001

2019 2 MILLO 4

Urbanització Avinguda Sanatori

355.112,67

7500

15100

6190001

2017 2 EDUSI 3

Plaça Sant Just

1.201,39

TOTAL

356.314,06

FINANÇAMENT AFECTAT: ALTA DE DESVIACIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

Agent

PROJECTE

DESCRIPCIÓ PROJECTE

IMPORT

Orgànic

Econòmic

7300 

 91303

BANCO DE SABADELL S.A. 

2021 2 MILLO 14

Passeig del Besòs

262.016,01

7500

91301

2021 2 MILLO 14

Passeig del Besòs

94.298,05

TOTAL

356.314,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANÇAMENT AFECTAT: BAIXA DE DESVIACIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

Agent

PROJECTE

DESCRIPCIÓ PROJECTE

IMPORT

Orgànic

Econòmic

7300

91303

BANCO DE SABADELL S.A. 

2019 2 MILLO 4

Urbanització Avinguda Sanatori

262.016,01

7500

91301

2019 2 MILLO 4

Urbanització Avinguda Sanatori

93.096,66

7500

91301

2017 2 EDUSI 3

Plaça Sant Just

1.201,39

TOTAL

356.314,06

 

Tercer.-  APROVAR una modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit d’acord amb el detall següent:

 

ESTAT DE DESPESES - A INCREMENTAR

MODALITAT

ORGANIC

PROGRAMA

ECONOMIC

PROJECTE

DESCRIPCIÓ PROJECTE

IMPORT

Suplement de crèdit

7810

15320

6190000

2021 2 MILLO 14

Passeig del Besòs

110.488,92

Suplement de crèdit

7510

15320

6190001

2022 2 NEXT 2

Passeig Salzereda fase III

199.601,78

TOTAL

310.090,70

ESTAT DE DESPESES  - A DISMINUÏR

MODALITAT

ORGANIC

PROGRAMA

ECONOMIC

PROJECTE

DESCRIPCIÓ PROJECTE

IMPORT

Suplement de crèdit

7500

15320

6190001

2021 2 MILLO 12

Carrer Vinyals

310.090,70

TOTAL

310.090,70

FINANÇAMENT AFECTAT: ALTA DE DESVIACIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

Agent

PROJECTE

DESCRIPCIÓ PROJECTE

IMPORT

Orgànic

Econòmic

0000

91304

CAIXABANK,SA (A08663619)

2021 2 MILLO 14

Passeig del Besòs

110.488,92

0000

91304

2022 2 NEXT 2

Passeig Salzereda fase III

199.601,78

TOTAL

310.090,70

FINANÇAMENT AFECTAT: BAIXA DE DESVIACIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

Agent

PROJECTE

DESCRIPCIÓ PROJECTE

IMPORT

Orgànic

Econòmic

0000

91304

CAIXABANK,SA (A08663619)

2021 2 MILLO 12

Carrer Vinyals

310.090,70

TOTAL

310.090,70

 

Quart.-  CONSIDERAR aquesta resolució executiva des de la seva aprovació, sense perjudici de CONTINUAR amb la tramitació establerta a l’article 177 i 179 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals sotmetent l’esmentat expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província, perquè qualsevol persona interessada pugui formular aquelles objeccions i suggeriments que estimi adients. 

 

 

Cinquè.- RATIFICAR aquesta resolució al proper Ple.

 

Sisè.- TRASLLADAR aquest decret al Servei de Comptabilitat.”

 

Aprovats inicialment pel Ple, aquests expedients romandran exposats al públic als Serveis Econòmics de l’Ajuntament durant el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, d’acord amb els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març  pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en endavant TRLLRHL.

 

Transcorregut aquest  termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquests expedients s’entendran aprovats de forma definitiva. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les d’acord amb el que estableix l’article 170 del TRLLRHL.

 

Santa Coloma de Gramenet, a 26 d’abril de 2022.

 

 

 

La segona tinenta d’Alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blanca Padrós Amat