Ple d'octubre

 

EDICTE

 

El ple municipal en la seva sessió celebrada en data 25 d’octubre de 2021, a proposta del primer Tinent d’Alcaldessa de l’àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat, va aprovar l’expedient núm. 10 de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2021, que en la seva part dispositiva contenia:

 

PRIMER.-  APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

A AUGMENTAR: SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

5900

34100

2260921

Actes i activitats esportives

-

36.200,00

TOTAL

36.200,00

 

 

A DISMINUÏR: BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a disminuir

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

5900

34100

4890803

CD2 Unió Colomenca d'Atletisme - Organització Cross A. Amorós

-

15.000,00

5900

34100

4890811

CD2 Futbol Sala Ràpid Santa Coloma -       Torneig FS

-

4.500,00

5900

34100

4890820

CD2 Associació Espanyola Contra el Càncer- Cursa per la vida

-

14.200,00

5900

34100

4890812

CD2 Club Ciclista Colomenc -                          Cursa Veterans Festa Major

-

2.500,00

TOTAL

36.200,00

 

 

SEGON.-  APROVAR una modificació de crèdit relativa a un crèdit extraordinari entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

A AUGMENTAR: CRÈDIT EXTRAORDINARI

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7130

32300

6290000

Altres inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis

2021/2/HOTEL/2

3.460,60

TOTAL

3.460,60

A DISMINUÏR: BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a disminuir

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7130

17220

2270600

Estudis i treballs tècnics

-

3.460,60

TOTAL

3.460,60

 

TERCER.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un crèdit extraordinari entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

A AUGMENTAR: CRÈDIT EXTRAORDINARI

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

6600

23105

4890300

CD2 Conveni CONFAVC- Projecte Aporta

-

12.590,05

TOTAL

12.590,05

A DISMINUÏR: BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a disminuir

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

6600

23100

2269900

Programa Envelliment Actiu

-

12.590,05

TOTAL

12.590,05

 

QUART.- CONTINUAR amb la tramitació establerta als articles 177 i 179 del TRLLRHL sotmetent l’esmentat expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin formular les objeccions i suggeriments que considerin adients.

CINQUÈ.- CONSIDERAR definitivament aprovat aquest expedient en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment envers el mateix en el transcurs del termini d’exposició pública

SISÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Servei de Comptabilitat.

Aprovat inicialment pel Ple, aquest expedient romandrà exposat al públic als Serveis Econòmics de l’Ajuntament durant el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, d’acord amb els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març  pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en endavant TRLLRHL.

Transcorregut aquest  termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquest expedient s’entendrà aprovat de forma definitiva. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les d’acord amb el que estableix l’article 170 del TRLLRHL.

 

Santa Coloma de Gramenet, a la data de la signatura electrònica.

 

El primer tinent d’alcaldessa de l’àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat.

Esteve Serrano Ortín