Ple de març

 

EDICTE

El ple municipal en la seva sessió extraordinària celebrada en data 22 de març de 2020, a proposta del primer tinent d’Alcaldessa de l’àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat  en substitució temporal de la segona tinenta d’alcaldessa en les funcions i responsabilitats assignades, va aprovar el següent expedient de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2021, que en la seva part dispositiva contenia:

 

PRIMER.-  APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

Aplicació pressupostària a disminuir

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

Descripció

Import

7900

92000

2130100

-

Manteniment d’instal.lacions

214.018,67

TOTAL

214.018,67

Aplicació pressupostària a augmentar

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

Descripció

Import

7910

32300

2210200

-

Gas

119.822,39

7910

34201

2210100

-

Aigua

83.001,61

7910

43120

2210200

-

Gas

11.194,67

TOTAL

214.018,67

 

Aprovat inicialment pel Ple, aquest expedient romandrà exposat al públic als Serveis Econòmics de l’Ajuntament durant el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, d’acord amb els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març  pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en endavant TRLLRHL.

 

Transcorregut aquest  termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquest expedient s’entendrà aprovat de forma definitiva. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les d’acord amb el que estableix l’article 170 del TRLLRHL.

 

Santa Coloma de Gramenet, a la data de la signatura electrònica.

La segona tinenta d’alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència

 

Blanca Padrós Amat