Ple de maig

 

EDICTE

 

El ple municipal en la seva sessió celebrada en data 31 de maig de 2021, a proposta de la segona Tinenta d’Alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència, va aprovar els expedients núm. 3 i 4 de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2021, que en la seva part dispositiva contenia:

 

EXPEDIENT NÚM.3

 

PRIMER.-  APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit finançat amb nous o majors ingressos, d’acord amb el detall següent:

 

DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7900

32300

6320000

Edificis i altres construccions

2020/2/EDIFI/3

9.131,07 €

TOTAL

9.131,07 €

 

INGRESSOS: AMB NOUS O MAJORS INGRESSOS

Concepte d'ingrés

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Econòmic

7500

39900

Altres ingressos

-

9.131,07 €

TOTAL

9.131,07 €

 

SEGON.-  CONTINUAR amb la tramitació establerta als articles 177 i 179 del TRLLRHL sotmetent l’esmentat expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin formular les objeccions i suggeriments que considerin adients.

 

TERCER.- CONSIDERAR definitivament aprovat aquest expedient en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment envers el mateix en el transcurs del termini d’exposició pública.

 

QUART.- TRASLLADAR aquest acord al Servei de Comptabilitat.

 

 

EXPEDIENT NÚM.4

 

PRIMER.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un crèdit extraordinari / suplement de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

ESTAT DE DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT/ CRÈDIT EXTRAORDINARI

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7630

32300

2270000

Netejes escoles

 

450.500,00

7630

43120

2270000

Netejes mercats municipals

 

8.000,00

7630

92000

2270000

Neteja centres administració general

 

269.500,00

7810

15320

6190000

Adaptació passos de vianants

2020/2/MILLO/3

40.000,00

7810

15320

6190000

Campanya antilliscants

2020/2/MILLO/3

40.000,00

7810

15320

6190000

Campanya senyalitzacions horitzontals

2020/2/MILLO/3

40.000,00

7810

15320

6190000

Reparació voreres zona Can Zam

2020/2/MILLO/3

48.000,00

7810

15320

6190000

Campanya asfalts i voreres

2020/2/MILLO/3

119.998,82

7810

15320

6190000

Campanya Ciutat 30

2020/2/MILLO/3

25.000,00

7850

33705

6090000

Renovació jocs infantils

2019/2/JOCS/1

71.507,77

SUBTOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT

1.112.506,59

7130

32600

2260200

Documental Riu Besòs per escoles

 

15.000,00

7130

32600

2279909

Programa Educatiu Refugi Biodiversitat Riu Besòs

 

20.000,00

7130

32600

2279909

Programa Biodiversitat parcs urbans

 

25.000,00

7660

43120

2270100

Control aforament mercats

 

50.000,00

7810

15000

2100100

Arranjament talús avinguda Primavera

 

60.501,32

7810

24100

2040000

Lloguer de vehicles

2021/4/OCUPA/1

18.150,00

7810

24100

2210400

Plans Ocupació: EPIS i Vestuari laboral

2021/4/OCUPA/1

36.300,00

7810

24100

2219900

Plans Ocupació: Material d’oficina

2021/4/OCUPA/1

3.000,00

7810

24100

2211100

Plans Ocupació: Recanvis i reparacions maquinàries

2021/4/OCUPA/1

7.000,00

7810

24100

2219900

Plans Ocupació: Materials Ferrosos

2021/4/OCUPA/1

4.000,00

7810

24100

2219900

Plans Ocupació: Ferreteria

2021/4/OCUPA/1

4.000,00

7810

24100

2219900

Plans Ocupació: Senyalització i pintura vial

2021/4/OCUPA/1

6.000,00

7810

24100

2219900

Plans Ocupació: Mascaretes COVID

2021/4/OCUPA/1

9.000,00

7810

24100

2219900

Plans Ocupació: Material d’Obra

2021/4/OCUPA/1

3.500,00

7850

17100

2219900

Canvi de bancs, cadires, papereres i fonts de veure

 

26.826,90

7850

17100

2270600

Inspecció d’arbrat que està en risc

 

16.000,00

7850

17100

2270600

Consultoria per la gestió integrada de les plagues

 

3.630,00

7850

17100

2219900

Material de telegestió

 

7.421,79

SUBTOTAL CRÉDIT EXTRAORDINARI

315.330,01

TOTAL GENERAL

1.427.836,60

INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA

Concepte d'ingrés

Descripció

Import

Orgànic

Econòmic

0000

87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

1.427.836,60

TOTAL

1.427.836,60

 

SEGON.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit entre les aplicacions pressupostàries del Patronat Municipal de la Música que s’indiquen a continuació a càrrec del romanent de tresoreria de l’organisme autònom.

 

DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

3350

32606

1300000

Retribucions bàsiques personal laboral

-

4.652,56

3350

32606

1310000

Personal eventual

-

2.817,95

3350

32606

4800000

Subvencions a famílies

-

1.642,05

3350

32606

2269900

Altres despeses

-

2.254,71

TOTAL

11.367,27

INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA

Concepte d’ingrés

Descripció

Import

Orgànic

Econòmic

0000

87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

11.367,27

TOTAL

11.367,27

 

TERCER.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

5900

34100

2260921

Actes i activitats esportives

-

75.000,00

TOTAL

75.000,00

INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA

Concepte d'ingrés

Descripció

Import

Orgànic

Econòmic

0000

87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

75.000,00

TOTAL

75.000,00

 

QUART.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

2000

15000

872900

Resta d'aportacions d'altres ens

-

145.155,50

TOTAL

145.155,50

INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA

Concepte d'ingrés

Descripció

Import

Orgànic

Econòmic

0000

87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

145.155,50

TOTAL

145.155,50

 

CINQUÈ.- CONTINUAR amb la tramitació establerta als articles 177 i 179 del TRLLRHL sotmetent l’esmentat expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin formular les objeccions i suggeriments que considerin adients.

 

SISÈ.- CONSIDERAR definitivament aprovat aquest expedient en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment envers el mateix en el transcurs del termini d’exposició pública.

 

SETÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Servei de Comptabilitat.

 

Aprovats inicialment pel Ple, aquests expedients romandran exposats al públic als Serveis Econòmics de l’Ajuntament durant el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, d’acord amb els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març  pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en endavant TRLLRHL.

 

Transcorregut aquest  termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquests expedients s’entendran aprovats de forma definitiva. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les d’acord amb el que estableix l’article 170 del TRLLRHL.

 

Santa Coloma de Gramenet, a la data de la signatura electrònica.

La segona tinenta d’alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència

Blanca Padrós Amat