Ple de juny

 

EDICTE

 

El ple municipal en la seva sessió celebrada en data 28 de juny de 2021, a proposta de la segona Tinenta d’Alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència, va aprovar els expedients núm. 5, 6 i 7 de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2021, que en la seva part dispositiva contenia:

 

EXPEDIENT NÚM.5

 

Primer.- fer avinent la voluntat de concertació d’una operació de préstec per import de 20.597.748,49 euros per al finançament d’inversions conforme amb el detall següent:

 

PROJECTE DE DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

IMPORT

CODI

DESCRIPCIÓ

2019 2 HABIT 1

Rehabilitació i adquisició d'habitatges per habitatge social

135.000,00

2021 2 EDIFI 2

Comissaria Policia Local

12.475.000,00

2021 2 PARC 1

Parc Can Zam fase 2A

82.646,69

2021 2 MILLO 9

Urbanització del carrer Sants

2.675.561,43

2021 2 MILLO 10

Urbanització del carrer Prat de la Riba

30.000,00

2021 2 EDIFI 16

Llar d'infants Amèrica-Prat de la Riba

500.000,00

2021 2 EDIFI 17

Enderroc antic ambulatori

145.639,39

2021 2 EDIFI 19

Rehabilitació de la coberta de l'Ecometròpoli

82.300,34

2021 2 MILLO 12

Urbanització del carrer Vinyals

594.000,00

2021 2 MILLO 13

Plaça barri Llatí

200.000,00

2021 2 MASIA 1

Compra sòl Masia de Can Zam

1.000.000,00

2019 2 MILLO 3

Urbanització Plaça Alfonso Comin (Fase 2)

151.274,48

2021 2 EDIFI 18

Inversions en centres d'ensenyament

500.000,00

2021 2 MILLO 11

Campanya d'asfalt i voreres (2022-2023)

400.000,00

2021 2 MILLO 14

Passeig del colesterol

268.196,00

2021 2 MILLO 6

Urbanització carrers Roger de Llúria i Francesc Julià

486.459,08

2021 2 BARRI 1

Honoraris Barri de vianants als barris Centre, Riu Nord i Riu Sud

36.300,00

2021 2 MILLO 7

Honoraris plaça Washington-Colom Fase 2

20.557,90

2016 2 EDIFI 3

Honoraris pistes poliesportives Prat de la Riba

18.150,00

2021 2 INFOR 1

Equips processos informació

450.000,00

2021 2 INFOR 2

Aplicacions informàtiques

50.000,00

2021 3 TRANS 1

Transferències de capital

296.663,18

TOTAL

20.597.748,49

 

 

Segon.-   Aprovar una modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit / crèdit extraordinari d’acord amb el detall següent:

 

ESTAT DE DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT/ CRÈDIT EXTRAORDINARI

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7500

15220

6320100

Habitatges i altres construccions, inversió de reposició

2019 2 HABIT 1

135.000,00

7500

13200

6220000

Inversió nova en edificis i construccions

2021 2 EDIFI 2

12.475.000,00

7500

17100

6090001

Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'ús general

2021 2 PARC 1

82.646,69

7500

15320

6190001

Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general

2021 2 MILLO 9

2.675.561,43

7500

15320

6190001

Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general

2021 2 MILLO 10

30.000,00

7500

15320

6190001

Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general

2021 2 MILLO 12

594.000,00

7300

15120

6000100

Expropiacions

2021 2 MASIA 1

1.000.000,00

7500

17100

6190002

Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general

2019 2 MILLO 3

151.274,48

7810

15320

6190000

Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general

2021 2 MILLO 11

400.000,00

7810

15320

6190000

Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general

2021 2 MILLO 14

268.196,00

7500

15320

6190002

Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general

2021 2 MILLO 6

486.459,08

7500

15320

6190001

Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general

2021 2 BARRI 1

36.300,00

7500

17100

6090000

Altres inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general

2021 2 MILLO 7

20.557,90

7500

34201

6320100

Edificis i altres construccions, inversió de reposició

2016 2 EDIFI 3

18.150,00

2600

92008

6260100

Equips processos informació

2021 2 INFOR 1

450.000,00

2600

92008

6410000

Aplicacions informàtiques

2021 2 INFOR 2

50.000,00

2000

15000

8729000

Resta d'aportacions a altres ens

2021 3 TRANS 1

296.663,18

SUBTOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT

19.169.808,76

7500

32100

6220000

Edificis i construccions, inversió nova

2021 2 EDIFI 16

500.000,00

7500

23100

6100100

Adequació i remodelació de solars

2021 2 EDIFI 17

145.639,39

7500

17200

6320000

Edificis i altres construccions, inversió de reposició

2021 2 EDIFI 19

82.300,34

7850

17100

6190000

Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general

2021 2 MILLO 13

200.000,00

7500

32300

6320000

Edificis i altres construccions

2021 2 EDIFI 18

500.000,00

SUBTOTAL CRÉDIT EXTRAORDINARI

1.427.939,73

TOTAL GENERAL

20.597.748,49

 ESTAT D'INGRESSOS: AMB OPERACIÓ DE CRÈDIT

Concepte d'ingrés

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Econòmic

7500

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2019 2 HABIT 1

135.000,00

7500

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2021 2 EDIFI 2

12.475.000,00

7500

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2021 2 PARC 1

82.646,69

7500

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2021 2 MILLO 9

2.675.561,43

7500

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2021 2 MILLO 10

30.000,00

7500

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2021 2 MILLO 12

594.000,00

7300

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2021 2 MASIA 1

1.000.000,00

7500

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2019 2 MILLO 3

151.274,48

7810

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2021 2 MILLO 11

400.000,00

7810

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2021 2 MILLO 14

268.196,00

7500

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2021 2 MILLO 6

486.459,08

7500

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2021 2 BARRI 1

36.300,00

7500

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2021 2 MILLO 7

20.557,90

7500

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2016 2 EDIFI 3

18.150,00

2600

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2021 2 INFOR 1

450.000,00

2600

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2021 2 INFOR 2

50.000,00

2000

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2021 3 TRANS 1

296.663,18

SUBTOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT

19.169.808,76

7500

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2021 2 EDIFI 16

500.000,00

7500

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2021 2 EDIFI 17

145.639,39

7500

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2021 2 EDIFI 19

82.300,34

7850

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2021 2 MILLO 13

200.000,00

7500

91303

Préstecs a llarg termini. Ens fora del sector públic

2021 2 EDIFI 18

500.000,00

SUBTOTAL CRÉDIT EXTRAORDINARI

1.427.939,73

TOTAL GENERAL

20.597.748,49

 

Tercer.- Continuar la tramitació establerta a l’article 177 i 179 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals sotmetent l’expedient de modificació de crèdit aprovat al punt anterior a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província, perquè qualsevol persona interessada pugui formular aquelles objeccions i suggeriments que estimi adients

 

Quart.- Considerar definitivament aprovat l’expedient de modificació de crèdit anterior en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment en el termini d’informació pública.

 

Cinquè.- Traslladar al Servei de Comptabilitat i a la Tresoreria Municipal.

 

 

EXPEDIENT NÚM.6

 

PRIMER.-  APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A DISMINUÏR

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

5210

33802

4890100

-

CD2 Conveni Gremi Firaires - Festa Major

600,00 €

TOTAL

600,00 €

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A AUGMENTAR

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

5210

33802

4890102

-

CD2 Conveni Carro de Baco

600,00 €

TOTAL

600,00 €

 

SEGON.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A DISMINUÏR

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

5210

33802

4890100

-

CD2 Conveni Gremi Firaires - Festa Major

3.000,00

TOTAL

3.000,00

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A AUGMENTAR

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

5210

33802

4790101

-

CD2 Conveni La Fábrica Naranja de Peliculas, SL

3.000,00

TOTAL

3.000,00

 

TERCER.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A DISMINUÏR

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

2900

92400

2020100

-

Lloguers

9.245,58

TOTAL

9.245,58

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A AUGMENTAR

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

2900

23105

2020100

-

Lloguers

9.245,58

TOTAL

9.245,58

 

QUART.- CONTINUAR amb la tramitació establerta als articles 177 i 179 del TRLLRHL sotmetent l’esmentat expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin formular les objeccions i suggeriments que considerin adients.

 

CINQUÈ.- CONSIDERAR definitivament aprovat aquest expedient en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment envers el mateix en el transcurs del termini d’exposició pública.

 

 

SISÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Servei de Comptabilitat.

 

 

EXPEDIENT NÚM.7

 

PRIMER.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un crèdit extraordinari / suplement de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

ESTAT DE DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT/ CRÈDIT EXTRAORDINARI

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7810

15320

6190001

Altres inversions de reposició en infrastructures i bens destinats a l'ús general

2017/2/MILLO/14

36.766,69

SUBTOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT

36.766,69

7400

13400

6090001

Altres inversions de reposició en infrastructures i bens destinats a l'ús general

2021/2/MOBIL/4

185.000,00

7400

13400

6220100

Edificis i construccions, inversió nova

2021/2/PCDUM/1

11.070,00

7130

13400

2260900

Activitats culturals i esportives

-

61.000,00

7810

15320

6190002

Altres inversions de reposició en infrastructures i bens destinats a l'ús general

2017/2/MILLO/14

52.000,00

SUBTOTAL CRÉDIT EXTRAORDINARI

309.070,00

TOTAL GENERAL

345.836,69

INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA

Concepte d'ingrés

Descripció

Import

Orgànic

Econòmic

0000

87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

345.836,69

TOTAL

345.836,69

 

SEGON.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un crèdit extraordinari entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

DESPESES: CRÈDIT EXTRAORDINARI

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

2900

32301

6220000

Inversió nova. Edificis i altres construccions

2021/2/ADQUI/11

96.085,21

TOTAL

96.085,21

INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA

Concepte d'ingrés

Descripció

Import

Orgànic

Econòmic

0000

87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

96.085,21

TOTAL

96.085,21

 

TERCER.-  CONTINUAR amb la tramitació establerta als articles 177 i 179 del TRLLRHL sotmetent l’esmentat expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin formular les objeccions i suggeriments que considerin adients.

 

QUART.- CONSIDERAR definitivament aprovat aquest expedient en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment envers el mateix en el transcurs del termini d’exposició pública

 

CINQUÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Servei de Comptabilitat.

 

Aprovats inicialment pel Ple, aquests expedients romandran exposats al públic als Serveis Econòmics de l’Ajuntament durant el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, d’acord amb els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març  pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en endavant TRLLRHL.

 

Transcorregut aquest  termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquests expedients s’entendran aprovats de forma definitiva. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les d’acord amb el que estableix l’article 170 del TRLLRHL.

 

Santa Coloma de Gramenet, a la data de la signatura electrònica.

 

 

La segona tinenta d’alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència

Blanca Padrós Amat