Ple de juliol

EDICTE

 

El ple municipal en la seva sessió celebrada en data 26 de juliol de 2021, a proposta de la segona Tinenta d’Alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència, va aprovar l’expedient núm. 8 de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2021, que en la seva part dispositiva contenia:

 

PRIMER.-  APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

6532

23112

2279909

Contractes desenvolupament serveis

-

238.000,00 €

TOTAL

238.000,00 €

INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA

Concepte d'ingrés

Descripció

Import

Orgànic

Econòmic

0000

87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

238.000,00 €

TOTAL

238.000,00 €

 

SEGON.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A DISMINUÏR

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

6540

23118

4890101

-

CD2 Conveni Associació Banc del Temps

8.000,00 €

TOTAL

8.000,00 €

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A AUGMENTAR

Descripció

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Projecte

6540

23118

2260600

-

Reunions, conferències i cursos

8.000,00 €

TOTAL

8.000,00 €

 

TERCER.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

A AUGMENTAR: SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

1300

23117

1200100

Retribucions sou base personal funcionari A2

-

32.351,11 €

TOTAL

32.351,11 €

 

A DISMINUÏR: BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a disminuir

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

1300

23117

2279909

Contractes de desenvolupament de serveis + CIBA

-

32.351,11 €

TOTAL

32.351,11 €

 

QUART.- APROVAR una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

5900

34201

4890821

CD2 Centre Esportiu Raval

-

100.000,00 €

TOTAL

100.000,00 €

INGRESSOS: AMB ROMANENT DE TRESORERIA

Concepte d'ingrés

Descripció

Import

Orgànic

Econòmic

0000

87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

100.000,00 €

TOTAL

100.000,00 €

 

CINQUÈ.- CONTINUAR amb la tramitació establerta als articles 177 i 179 del TRLLRHL sotmetent l’esmentat expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin formular les objeccions i suggeriments que considerin adients.

 

SISÈ.- CONSIDERAR definitivament aprovat aquest expedient en cas que no es formuli cap objecció ni suggeriment envers el mateix en el transcurs del termini d’exposició pública.

 

SETÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Servei de Comptabilitat

 

Aprovat inicialment pel Ple, aquest expedient romandrà exposat al públic als Serveis Econòmics de l’Ajuntament durant el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, d’acord amb els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març  pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en endavant TRLLRHL.

 

Transcorregut aquest  termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquest expedient s’entendrà aprovat de forma definitiva. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les d’acord amb el que estableix l’article 170 del TRLLRHL.

 

Santa Coloma de Gramenet, a la data de la signatura electrònica.

 

 

La segona tinenta d’alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència

Blanca Padrós Amat