EDICTE

El ple en sessió celebrada en data 24 de febrer de 2020, a proposta de la segona tinenta d’alcaldessa de l’àrea  d’Economia, Serveis Interns,  Treball, Universitats, Innovació  i Transparència, va aprovar el següent expedient de modificació de crèdit del Pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2020, que a la seva part dispositiva contenia:

 

Primer.-   Aprovar la transferència de crèdit d’acord amb el detall següent: 

 

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Tipus aplicació

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

1200

13200

4890000

Conveni Protecció Civil Santa Coloma

Subvenció nominativa

-

10.000,00

1200

33400

4890000

Conveni Gegants per renovació de vestuari

Subvenció nominativa

-

13.000,00

1200

92400

4890300

Transferències  a entitats

-

-

7.000,00

TOTAL

30.000,00

Aplicació pressupostària a disminuir

Descripció

 

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

3100

13200

4890000

Conveni Protecció Civil

Subvenció nominativa

-

5.000,00

8400

01101

3100100

Interessos préstecs llarg termini

-

-

25.000,00

TOTAL

30.000,00

 

Segon.- Aprovar la transferència de crèdit d’acord amb el detall següent: 

 

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Tipus aplicació

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

7210

43301

4890200

Altres transferències

-

2019/3/GRAME/1

28.228,88

TOTAL

28.228,88

Aplicació pressupostària a disminuir

Descripció

 Tipus aplicació

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

2000

24100

4490101

Transferències a Grameimpuls, SA (cofinançament AMB, etc.)

-

-

28.228,88

TOTAL

28.228,88

 

Tercer.-  Aprovar la transferència de crèdit d’acord amb el detall següent: 

 

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Tipus aplicació

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

5420

33701

2260600

Reunions, conferències  i cursos

-

-

137.884,23

TOTAL

137.884,23

Aplicació pressupostària a disminuir

Descripció

Tipus aplicació

Projecte

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

5420

92402

2260900

Actes i exposicions

-

-

8.000,00

5420

92402

2270600

Estudis i treballs tècnics

-

-

6.000,00

5420

92403

2269914

Dinamització de processos - Pompeu Lab

-

-

123.884,23

TOTAL

137.884,23

 

Santa Coloma de Gramenet, 24 de febrer de 2020
La segona tinenta d’alcaldessa de l’àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència

Blanca Padrós Amat