EDICTE

 

El ple en sessió celebrada en data 28 d’octubre de 2019, a proposta de la segona tinenta d’alcaldessa de l’àrea  d’Economia, Serveis Interns,  Treball, Universitats, Innovació  i Transparència, va aprovar els següents expedients de modificació de crèdit del Pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2019, que a la seva part dispositiva contenia:

 

EXPEDIENT 1

 

Primer.-  Aprovar una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import total de 365.995,54 euros, entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

Aplicació pressupostària a disminuir

Projecte

Descripció

Import

2000/92901/5000000

-

Fons contingència LOEPSF 2/2012

365.995,54

TOTAL

365.995,54

 

Aplicació pressupostària a augmentar

Projecte

Descripció

Import

8410/93201/2279917

-

Despeses per la gestió de l’ORGT (Multes)

250.000,00

7910/17100/2210101

-

Aigua fonts públiques

8.000,00

7910/32300/2210100

-

Aigua

70,09

7910/32300/2210200

-

Gas

93.309,51

7910/34201/2210100

-

Aigua

72,74

7910/43120/2210100

-

Aigua

6.810,57

7910/43120/2210200

-

Gas

1.000,00

7910/92000/2210100

-

Aigua

1.032,63

7910/92000/2210200

-

Gas

5.700,00

TOTAL

365.995,54

 

 

Segon.-  Aprovar una modificació de crèdit de modalitat de suplement finançat amb baixa per anul·lació, per import total de 200.000 euros, entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

Baixa per anul·lació

Projecte

Descripció

Import

7900/92000/2120100

-

Manteniment d’edificis – Administració general

200.000,00

TOTAL

200.000,00

Suplement de crèdit

Projecte

Descripció

Import

7900/32300/2120100

-

Manteniment edificis - educació

200.000,00

TOTAL

200.000,00

 

Tercer.-  Aprovar una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import total de  206.000 euros, entre les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

 

Aplicació pressupostària a disminuir

Projecte

Descripció

Import

8400/01101/3100100

-

Interessos préstec llarg termini

119.500,00

8400/01101/3100200

-

Interessos préstec curt termini

30.000,00

8400/93400/3110100

-

Despeses de formalització operacions de crèdit

30.000,00

8400/01101/9110100

-

Amortització préstecs llarg termini. Sector públic

26.500,00

TOTAL

206.000,00

Aplicació pressupostària a augmentar

Projecte

Descripció

Import

5210/33802/2269900

-

Altres despeses

206.000,00

TOTAL

206.000,00

 

Quart.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit de modalitat de suplement finançat amb baixes per anul·lació d’acord amb el detall següent:

 

Suplement de crèdit

Projecte

Descripció

Import

5411/33402/2279909

-

Contractes activitats artístiques i culturals

30.000,00

5210/33802/2269900

-

Altres despeses

20.000,00

TOTAL

50.000,00

Baixes per anul·lació

Projecte

Descripció

Import

8400/01101/9130100

-

Amortització préstecs llarg termini. Sector privat

50.000,00

TOTAL

50.000,00

 

Cinquè.- Aprovar la transferència de les desviacions de finançament dels projectes que s’indiquen a continuació:

 

 BAIXA INGRESSOS:

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

2014/2/ALTRE/9

COMPRA FURGONETES PER LA BMO I ELS PLANS D’OCUPACIÓ

0000/91301

A99319030

IBERCAJA BANCO, S.A.

20.723,32

TOTAL

 

 

 

20.723,32

 

ALTA INGRESSOS:

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

2018/2/MILLO/11

PROJECTES DE VORERES I CALÇADES A LA VIA PÚBLICA

0000/91301

A99319030

IBERCAJA BANCO, S.A.

20.723,32

TOTAL

 

 

 

20.723,32

 

 

Sisè.-  APROVAR l’expedient de modificació de crèdit de modalitat de suplement finançat amb baixes per anul·lació d’acord amb el detall següent:

 

ALTA DESPESES: Suplement de crèdit

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESPESES

IMPORT

2018/2/MILLO/11

PROJECTES DE VORERES I CALÇADES A LA VIA PÚBLICA

7810/15320/6090000

20.723,32

TOTAL

 

 

20.723,32

 

BAIXA DESPESES: Per anul·lació de crèdits

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESPESES

IMPORT

2014/2/ALTRE/9

COMPRA FURGONETES PER LA BMO I ELS PLANS D’OCUPACIÓ

7810/15300/6240100

20.723,32

TOTAL

 

 

20.723,32

 

Setè.- Aprovar la transferència de les desviacions de finançament dels projectes que s’indiquen a continuació:

 

 BAIXA INGRESSOS:

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

2017/2/MILLO/12

PLAÇA TARRAGONA

7500/91301

A08000143

BANC DE SABADELL, S.A.

24.736,90

TOTAL

 

 

 

24.736,90

 

ALTA INGRESSOS:

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

2018/2/EDUSI/7

BARRIS PER A PEATONS BV22/BV23 82018/11)IFISO

7500/91301

A08000143

BANC DE SABADELL, S.A.

24.736,90

TOTAL

 

 

 

24.736,90

 

Vuitè.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit de modalitat de suplement finançat amb baixes per anul·lació d’acord amb el detall següent:

 

ALTA DESPESES: Suplement de crèdit

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESPESES

IMPORT

2018/2/EDUSI/7

BARRIS PER A PEATONS BV22/BV23 82018/11)IFISO

7500/17100/6190001

24.978,43

TOTAL

 

 

24.978,43

 

 

BAIXA DESPESES: Per anul·lació de crèdits

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESPESES

IMPORT

2017/2/MILLO/12

PLAÇA TARRAGONA

7500/17100/6190002

24.978,43

TOTAL

 

 

24.978,43

 

 

EXPEDIENT 2

 

Primer.-   Aprovar la transferència per desviació de finançament tal i com es detalla a continuació:

 

BAIXA DE DESVIACIÓ:

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

2017/2/MILLO/15

CLAVEGUERAM BOSC LLARG

7500/91301

BANCO DE SABADELL

A08000143

75.130,68

TOTAL

 

 

 

75.130,68

 

ALTA DE DESVIACIÓ:

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

2017/2/EDUSI/8

PAVELLÓ B HOSPITAL ESPERIT SANT

7500/91301

BANCO DE SABADELL

A08000143

75.130,68

TOTAL

 

 

 

75.130,68

 

Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit de modalitat de suplement finançat amb baixes per anul·lació d’acord amb el detall següent:

 

A disminuir: Baixes per anul·lació de crèdits

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESPESES

IMPORT

2017/2/MILLO/15

CLAVEGUERAM BOSC LLARG

7851/16000/6190002

75.130,68

TOTAL

 

 

75.130,68

 

 

A ampliar: Suplement de crèdit

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESPESES

IMPORT

2017/2/EDUSI/8

PAVELLÓ B HOSPITAL ESPERIT SANT

7500/24100/6320100

75.130,68

TOTAL

 

 

75.130,68

 

 

 

Tercer.-  Anul·lar el compromís d’ingrés que a continuació es relaciona:

 

N. Operació

Fase

Data

Projecte

Aplicació

Import

120190006571

CI

24/05/2019

2019 2 ADQUI 9

7300 91304

2.682.651,42

 

Quart.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit de modificació de les previsions d’ingressos:

 

BAIXA DE PREVISIONS D’INGRÉS

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

2019/2/ADQUI/9

SANT JUST I COMPRA DE SOL

7300 / 91304

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

A48265169

2.682.651,42

TOTAL

 

 

 

2.682.651,42

 

ALTA DE PREVISIONS D’INGRÉS

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

2017/2/EDUSI/8

PAVELLÓ B HOSPITAL ESPERIT SANT

7300/91304

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

A48265169

840.355,56

2018/2/EDUSI/4

ESPERIT SANT FASE II (TALLERS)

7300/91304

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

A48265169

1.842.295,86

TOTAL

 

 

 

2.682.651,42

 

Cinquè.-  Desafectar del projecte de despeses 2019/2/ADQUI/9  la despesa total de 2.682.651,42 euros d’acord amb les dades següents:

 

Situació inicial

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESPESES

IMPORT

2019/2/ADQUI/9

SANT JUST I COMPRA DE SOL

7300/32200/6000100 ADQUISICIÓ DE SÒL

2.682.651,42

TOTAL

 

 

2.682.651,42

 

Situació final

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESPESES

IMPORT

SANT JUST I COMPRA DE SOL

7300/32200/6000100 ADQUISICIÓ DE SÒL

2.682.651,42

TOTAL

 

 

2.682.651,42

 

Sisè.-  Aprovar la transferència de desviacions de finançament següent:

 

BAIXA DE DESVIACIONS

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

TERCER

IMPORT

2016/2/PLANS/1

CÀRREGUES URBANÍSTIQUES MODIFICACIÓ PLANEJAMENT

7300/39701

82 SERVEI DE RECAPTACIÓ

305.623,69

TOTAL

 

 

 

305.623,69

ALTA DE DESVIACIONS

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

TERCER

IMPORT

2019/2/ADQUI/1

EXPROPIACIONS

7300/39701

82 SERVEI DE RECAPTACIÓ

305.623,69

TOTAL

 

 

 

305.623,69

 

Setè.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit per generació tal i com es detalla a continuació:

 

ALTA INGRESSOS:

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

IMPORT

2019/2/ADQUI/1

EXPROPIACIONS

7300/39701

305.623,69

TOTAL

 

 

305.623,69

 

ALTA DESPESES:

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESPESES

IMPORT

2019/2/ADQUI/1

EXPROPIACIONS

7300/15120/6000100

305.623,69

TOTAL

 

 

305.623,69

 

Vuitè.-  Aprovar la transferència de desviacions de finançament següent:

 

BAIXA DE DESVIACIONS

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

TERCER

IMPORT

2018/2/VENDA/1

VENDA HABITATGE I LOCAL AVINGUDA SANATORI 13 I 15

2900/61902

***1886**   ***** ******* ******

100.000,00

TOTAL

 

 

 

100.000,00

 

ALTA DE DESVIACIONS

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

TERCER

IMPORT

2019/2/ADQUI/1

EXPROPIACIONS

2900/61902

***1886**   ***** ******* ******

100.000,00

TOTAL

 

 

 

100.000,00

 

Novè.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit per generació tal i com es detalla a continuació:

 

ALTA D’INGRESSOS:

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

TERCER

IMPORT

2019/2/ADQUI/1

EXPROPIACIONS

2900/61902

***1886**   ***** ******* ******

100.000,00

TOTAL

 

 

 

100.000,00

 

ALTA DE DESPESES:

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESPESES

IMPORT

2019/2/ADQUI/1

EXPROPIACIONS

7300/15120/6000100

100.000,00

TOTAL

 

 

100.000,00

 

EXPEDIENT 3

 

“Atès que l’informe de data 21 d’octubre de 2019 emès pel Director de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat que consta a l’expedient sol·licita crèdit per al projecte de Rehabilitació d’edificis de patrimoni municipal per destinar-los a habitatge social,

 

Vist l’informe de l’Interventor d’aquest Ajuntament, que consta a l’expedient;

 

Vistos els articles 177 a 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals així com els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril que el desenvolupa,

 

Per tot l’anterior, la segona Tinenta d’Alcaldessa de l’Àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència, proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:

 

Primer.-   Aprovar l’expedient de modificació de crèdit en la modalitat de transferència en el sentit següent:

 

Aplicació pressupostària a disminuir

Projecte

Descripció projecte

Descripció aplicació

Import

7300/23115/4890600

-

-

Ajuts a l'emancipació

690.000,00

7300/23115/4890601

 

 

Ajuts a l'emancipació- propietaris

134.000,00

TOTAL

824.000,00

Aplicació pressupostària a augmentar

Projecte

Descripció projecte

Descripció aplicació

Import

 

7500/15220/6320100

 

2019/2/HABIT/1

Rehabilitació edificis municipals per habitatge social

Edificis i altres construccions. Inversió de reposició

824.000,00

TOTAL

824.000,00

 

Segon.-   Aprovar l’expedient de transferència de desviació de finançament d’ingressos en el sentit següent:

 

BAIXA DE DESVIACIÓ

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

2018/2/ADQUI/1

Expropiacions

7300/91303

BANC DE SABADELL

(A08000143)

824.000,00

TOTAL

 

 

 

824.000,00

 

 

ALTA DE DESVIACIÓ

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÉS

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

2019/2/HABIT/1

Rehabilitació edificis municipals per habitatge social

7300/91303

 

BANC DE SABADELL

(A08000143)

824.000,00

TOTAL

 

 

 

824.000,00

Aprovats inicialment pel Ple, aquests expedients romandran exposats al públic als Serveis Econòmics de l’ajuntament durant un termini de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes del seu examen i presentació de possibles reclamacions, segons el que preveuen els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març  pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.

 

Transcorregut aquest  termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquest expedient s’entendrà aprovats de forma definitiva. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les d’acord amb el que estableix l’article 170 del TRLRHL.

 

Santa Coloma de Gramenet, 28 d’octubre de 2019

 

 

Segona Tinenta d’Alcaldessa de l’Àrea  d’Economia,  Serveis Interns,   Treball, Universitats, Innovació  i Transparència,

 

 

 

 

 

 

Blanca Padrós Amat