Ple de juliol

EDICTE

 

El ple en sessió celebrada en data 22 de juliol de 2019, a proposta del tinent d’Alcaldessa Executiu de l’Àrea de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat va aprovar els següents expedients de modificació de crèdit del Pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2019, que a la seva part dispositiva contenien:

 

EXPEDIENT 1

 

Primer.-  Aprovar una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 3.090,12 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

 

 

Aplicació a

Import

Descripció del

Disminuir

 

Projecte/Aplicació

2000/15000/4490300

3.090,12

Transferències a Gramepark, S.A.

TOTAL

3.090,12

 

 

 

Aplicació a

Import

Descripció del

Incrementar

 

Projecte/Aplicació

2000/23118/4890001

3.090,12

Ajuts lloguer Fundació Integramenet

TOTAL

3.090,12

 

 

 

 

Segon.- Aprovar una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 7.187,40 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

 

Aplicació a

Import

Descripció del

Disminuir

 

Projecte/Aplicació

7150/16221/2270600

7.187,40

Estudis i treballs tècnics

TOTAL

7.187,40

 

Aplicació a

Import

Descripció del

Incrementar

 

Projecte/Aplicació

7150/32600/6240000

7.187,40

Elements de transport

2019/2/ADQUI/12

TOTAL

7.187,40

 

 

 

 

Tercer .-  Aprovar una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 59.742,98 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

 

Aplicació a

Import

Descripció del

Disminuir

 

Projecte/Aplicació

2000/24100/4490101

59.742,98

Transferències a Grameimpuls (cofinançament AMB, etc.)

TOTAL

59.742,98

 

 

 

 

 

Aplicació a

Import

Descripció del

Incrementar

 

Projecte/Aplicació

2200/43301/4890200

59.742,98

Altres transferències

2019/3/GRAME/1

TOTAL

59.742,98

 

 

 

 

Quart.-  Aprovar una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 19.600 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

 

Aplicació a

Import

Descripció del

Disminuir

 

Projecte/Aplicació

5210/33802/4890100

19.600,00

Conveni Gremi Firaires Festa Major

TOTAL

19.600,00

 

Aplicació a

Import

Descripció del

Incrementar

 

Projecte/Aplicació

5411/33402/2279909

19.600,00

Contractes desenvolupament de serveis

TOTAL

19.600,00

 

 

 

 

EXPEDIENT 2

 

Primer.-  Aprovar una modificació de crèdit relativa a un suplements de crèdit / crèdit extraordinari per import de 769.667,68 euros, finançat amb nous ingressos a les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

Vessant de les despeses:

 

Aplicació

Codi projecte

Descripció/Projecte

Import

3100/13200/2210400

-

Vestuari

40.000,00

1500/32609/2260900

-

Activitats culturals i esportives

15.000,00

1500/33701/2130000

-

Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge

3.000,00

1500/33701/6250000

2019/2/MOBIL/5

Mobiliari

10.000,00

SUBTOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI

68.000,00

7850/17100/6190002

2017/2/MILLO/17

Altres inversions de reposició en infrastructures i bens destinats a l'ús general

90.000,00

7610/16300/2270000

-

Neteja viària

175.437,20

5900/34201/2279919

-

Serveis de consergeria

80.000,00

7810/15320/2100700

-

Manteniment de pavimentació

106.045,51

5022/23111/2230000

-

Transports

68.000,00

5022/23111/4800200

-

Transferències Serveis Socials a Institucions

5.000,00

1500/33701/2279900

-

Altres treballs realitzats altres empreses i professionals

41.912,10

5210/33802/2279910

-

Contractes activitats artistiques i culturals

135.272,87

SUBTOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT

701.667,68

 

 

 TOTAL

769.667,68

 

 

 

 

Vessant dels ingressos

 

Aplicació

Codi projecte

Descripció/Projecte

Import

0000/38000

 

Reintegrament d'avals

769.667,68

TOTAL

769.667,68

 

 

Segon.-  Aprovar una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit per import de 43.000 euros, finançat amb baixes per anul·lació a les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació:

 

Tipus modificació

Aplicació

Codi projecte

Descripció/Projecte

Import

Suplement de crèdit

7610/16300/2270000

-

Neteja  viària

43.000,00

TOTAL

 

 

 

43.000,00

Tipus modificació

Aplicació

Codi projecte

Descripció/Projecte

Import

Baixes per anul·lació

7660/43120/2120100

-

Manteniment d'edificis - mercats municipals

43.000,00

TOTAL

 

 

 

43.000,00